Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Oživujeme verejný priestor
Dátum uzávierky: 25. 3. 2011
Program: Nadácia Intenda
Oblasť: Deti a mládež
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Nadácia Intenda vyhlasuje výzvu - OŽIVUJEME VEREJNÝ PRIESTOR (3.grantové kolo), v rámci ktorej chce podporiť projekty, ovplyvňujúce fyzické priestory, v ktorých mladí ľudia trávia, alebo by mohli tráviť voľný čas podľa svojich predstáv. Zároveň vytvoriť podmienky pre sociálnu revitalizáciu týchto „zabudnutých“ či prázdnych priestorov.
Ciele programu
· podporiť prejavy neetablovaného umenia skupín mladých ľudí vo všetkých formách, prezentovaných vo verejnom priestore;
· podporiť prejavy kultúry mladých ľudí vo formách zábavy vrátane športu, v rámci tvorivého spoločného trávenia voľného času;
· podporiť sprístupňovanie externého verejného priestoru, odstraňovaním bariér, ktoré bránia v jeho využívaní na rozmanité účely;
· rozšíriť priestorové kapacity komunity – objekty samosprávy, podnikateľského sektora a verejných inštitúcií – za účelom ich poskytnutia v prospech aktivít mladých ľudí.
Cieľová skupina : mladí ľudia vo veku od 14 do 30 rokov
Ideálne projekty by mali byť:

- otvorené pre čo najširšie názorové spektrá, menšiny, znevýhodnenia povzbudzujúce k realizácií ďalších aktivít;
- profesionálne a organizačne zvládnuté predovšetkým z hľadiska bezpečnosti účastníkov.
Primárne budú podporené:
-  neformálne zoskupenia a iniciatívy, ktorí na „okraji“ komunity a jej záujmu prirodzene produkujú prejavy mladej kultúry;
-  formalizované organizácie, ktoré majú potenciál pritiahnuť neorganizovaných mladých
ľudí.
Opravnení žiadatelia:
- Neformálne skupiny (minimálne 3 členovia v jednej skupine)
- Občianske združenia zriadené podľa zákona č. 83/1990Zb. o združovaní občanov,
- Neziskové organizácie zriadené podľa zákona č.213/1997Z.z. o neziskových organizáciách.
O grant z programu „oživujeme verejný priestor“ nemôžu žiadať:  podnikateľské subjekty; samosprávy; cirkevné inštitúcie; rozpočtové a príspevkové organizácie (napr. školy, centrá voľného času, kultúrne domy).
Žiadateľ môže podať aj viac projektov, pričom podporený môže byť len jeden projekt organizácie.
Financie:
- pre rok 2011 je pre program „Oživujeme verejný priestor“ vyčlenených 26.250 €
- maximálna výška podpory pre 1 projekt je 1000 €
- Projekty musia byť zrealizované v čase od 1. 06. 2011 do 31. 10. 2011

Podporené môžu byť aktivity, realizované napr. v rôznych klubových a komunitných priestoroch, na športoviskách, ihriskách, v skate parkoch, námestiach, parkoch, ale aj akcie na legálnych graffiti zónach, street art, open air hudobné produkcie, virtuálne priestory pre špecifické komunity, športové podujatia zapájajúce komunitu a pod. 
V záujme väčšieho zapojenia žiadateľa do realizácie projektu požadujeme pri projektoch minimálne 10 % spoluúčasť žiadateľa na projekte, z toho minimálne 5 % vo forme finančnej spoluúčasti. 5 % môže byť nefinančný vklad napr. v podobe dobrovoľníckej práce na projekte, poskytnutie materiálneho  zabezpečenia alebo priestorov.

Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 25.03. 2011

Viac informácii o výzve nájdete tu
 


Changed at: 23. 2. 2011 22:39 Changed by: elovasikova
Created at: 23. 2. 2011 22:39 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy