Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Kultúra národnostných menšín
Dátum uzávierky: 28. 3. 2011
Program: Program KULTÚRA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN 2011
Oblasť: Kultúra
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“) vyhlasuje za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2011, zameraných na podporu kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby, aktivít divadelných a ľudovoumeleckých súborov, na podporu záujmovej činnosti a využitia voľného času, na podporu výskumu kultúry, života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín, edičnej činnosti, periodickej a neperiodickej tlače, zvukových a multimediálnych nosičov a elektronických výstupov, aktivít kultúrnych inštitúcií a cirkevných inštitúcií, na podporu vzdelávacích projektov, zahraničných kultúrnych aktivít a medzinárodných kultúrnych aktivít v programe KULTÚRA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN 2011

Členenie programu a percento spolufinancovania:
1.1 Živá kultúra
1.2 Periodická tlač
1.3 Neperiodická tlač
1.4 Kultúrna politika

Objem disponibilných finančných prostriedkov na program Kultúra národnostných menšín je 4 000 000 eur.
Najnižšia výška dotácie 400 eur.
Najvyššia výška dotácie 100 000 eur.
Minimálna výška spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov, na ktorý je dotácia požadovaná, je najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu.

Formulár žiadosti je súčasťou elektronickej registrácie. Elektronická registrácia je zverejnená na webovom sídle (Elektronická registrácia žiadostí na rok 2011).

Okruh oprávnených subjektov - žiadateľom o poskytnutie dotácie môže byť subjekt v zmysle § 3 ods. 1 zákona, ako:
a) obec;
b) vyšší územný celok;
c) občianske združenie;
d) nadácia;
e) záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou;
f) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby;
g) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky;
h) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,1) právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti;
i) právnická osoba zriadená osobitným zákonom) takejto právnickej osobe nemožno poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného zákona) poskytnuté prostriedky
z verejného rozpočtu;
j) medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky;
k) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok, alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa;
l) fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dovŕšila vek 18 rokov;
m) fyzická osoba oprávnená na podnikanie s miestom podnikania na území Slovenskej republiky, alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky.

Termín predkladania žiadostí: do 28. marca 2011 (Prípadné ďalšie termíny na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie budú zverejnené na webovom sídle úradu vlády).

Viac informácii nájdete na web stránke Úradu vlády SR.


Changed at: 31. 1. 2011 11:07 Changed by: elovasikova
Created at: 31. 1. 2011 11:07 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy