Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a SAV v Bratislavskom kraji
Dátum uzávierky: 7. 3. 2011
Program: Operačný program Vzdelávanie
Oblasť: Vzdelávanie
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Charakteristika:

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, dňa 31.decembra 2010 vyhlásila  výzvu v rámci Operačného programu Vzdelávanie pod názvom "PODPORA ZLEPŠENIA KVALITY VYSOKÝCH ŠKÔL A SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED V BRATISLAVSKOM KRAJI", prioritná os 4: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj, opatrenie 4.2: Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania.

Kód výzvy: OPV-2010/4.2/03-SORO

OPRÁVNENÉ AKTIVITY:
Rámcová aktivita 4.2.1: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizácia a skvalitnenie študijných programov VŠ vrátane podpory aktívnej spolupráce VŠ a súkromného sektora pri tvorbe nových  študijných odborov a programov a pri procese výučby, ako aj zefektívnenie správy a manažmentu VŠ (špecifické ciele 1, 3):
1. Aktivity vedúce k zvýšeniu kvality vysokoškolského vzdelávania1 (tieto aktivity je potrebné uvádzať na úrovni študijných programov2). Povinnou súčasťou tejto aktivity je:
a) návrh a overenie systému priameho merania kvality vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe / v študijných programoch (napríklad meraním výsledkov – learning outcomes);
b) návrh a overenie opatrení na zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe / v študijných programoch;
c) návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej nerovnosti vo vzťahu vysokej školy k verejnosti týkajúcej sa vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe / v študijných programoch;
d) návrh a overenie hodnotenia výsledkov opatrení podľa b) založeného na systéme uvedenom v a).
2. Aktivity vedúce k zavedeniu vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na báze európskych štandardov ESG4) (pripúšťajú sa projekty na úrovni vysokej školy alebo projekty na úrovni fakulty). Povinnou súčasťou týchto aktivít je:
a) návrh a overenie systému vnútorného zabezpečenia kvality vzdelávania na báze ESG;
b) návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej nerovnosti vo vzťahu vysokej školy k verejnosti týkajúcej sa vnútorného zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania;
c) návrh a overenie hodnotenia výsledkov zavedenia systému vnútorného zabezpečenia kvality vzdelávania.
Rámcová aktivita 4.2.2: Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji (špecifický cieľ 2)
3. Aktivity vedúce k zavedeniu vnútorného hodnotenia súčastí / útvarov / kolektívov vysokej školy z hľadiska výsledkov vo výskume (pripúšťajú sa projekty na úrovni vysokej školy alebo projekty na úrovni fakulty). Povinnou súčasťou týchto aktivít je:

a) návrh a overenie systému hodnotenia výsledkov súčastí / útvarov / kolektívov vo výskume riešiaceho aj problém vzájomného porovnávania výsledkov v rôznych oblastiach výskumu (napríklad na báze vzťahu k medzinárodnej kvalite a svetovej špičke - pozri britský systém RAE);
b) návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej nerovnosti vo vzťahu vysokej školy k verejnosti týkajúcej sa vnútorného hodnotenia súčastí / útvarov / kolektívov vysokej školy z hľadiska výsledkov vo výskume;
c) návrh a overenie hodnotenia výsledkov zavedenia systému.
Rámcová aktivita 4.2.3: Zvýšenie zapojenia VŠ a ostatných organizácií výskumu a vývoja do medzinárodnej spolupráce a sietí vývoja a inovácií (špecifický cieľ 3).

4. Za oprávnené sa považujú aktivity, ktorých obsahom je spolupráca s medzinárodne uznávaným expertom/expertmi zameraná na dosiahnutie konkrétnych výsledkov vo vzdelávaní alebo vo výskume. Podmienkou je osobná účasť experta/expertov na aktivitách projektu na Slovensku v rozsahu aspoň 10 % celkového času trvania aktivity a preukázanie medzinárodného uznania experta/expertov na základe dokladovateľných výstupov jeho/ich doterajšej činnosti (pripúšťajú sa projekty na úrovni vysokej školy alebo jej fakúlt/na úrovni SAV alebo jej ústavov).
5. Programy podpory mobility zahraničných expertov na Slovensko s cieľom poskytnúť spoločnými silami čo najlepšie vzdelávanie v rámci doktorandského štúdia realizovaného v rámci platnej legislatívy.

Dĺžka projektu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o NFP, musí byť minimálne 12 mesiacov a maximálne do 24 mesiacov. Počet žiadostí o NFP, ktoré môže oprávnený žiadateľ predložiť v rámci tejto výzvy, nie je
obmedzený. Jeden žiadateľ však nemôže predložiť viacero žiadostí o NFP s rovnakými oprávnenými aktivitami a súčasne rovnakou cieľovou skupinou. Žiadateľ nie je povinný zaradiť do žiadosti o NFP všetky oprávnené aktivity uvedené vo výzve.
 

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:

* štátne vysoké školy;
* verejné vysoké školy;
* súkromné vysoké školy; (Pre účely tejto výzvy sa pod súkromnou vysokou školou rozumie právnická osoba definovaná v zmysle § 47 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
* Slovenská akadémia vied (vrátane jednotlivých ústavov SAV).

OPRÁVNENÉ CIEĽOVÉ SKUPINY:

 • študenti štátnych, verejných a súkromných vysokých škôl;
 • vysokoškolskí učitelia na štátnych, verejných a súkromných vysokých školách;
 • manažment štátnych, verejných a súkromných vysokých škôl;
 • zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja na vysokých školách (vrátane zamestnancov
 • SAV a jej ústavov);
 • doktorandi;
 • postdoktorandi

  Žiadateľ je povinný žiadosť o NFP vypĺňať a odosielať elektronicky prostredníctvom verejného
  portálu ITMS.


  Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 07. 03. 2011

  Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu: 1,8 miliónov EUR. Vo výzve sa neuplatňuje schéma pomoci de minimis.
   
 • Limity pomoci:
  Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt: 200 000 EUR
  Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt: 600 000 EUR

  Žiadatelia musia spĺňať presne definované podmienky oprávnenosti aktuálnej výzvy, ktoré sú uvedené v jej úplnom znení tu.

Changed at: 3. 1. 2011 11:18 Changed by: elovasikova
Created at: 3. 1. 2011 11:18 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy