Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Obnovme si svoj dom
Dátum uzávierky: 4. 2. 2011
Program: Dotačný systém Ministerstva kultúry SR
Oblasť: Kultúra
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu (v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 434/2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR) na predkladanie žiadostí na podporu projektov systematického prístupu k ochrane kultúrnych pamiatok, projektov prípravy a realizácii obnovy alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok aj v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie, interpretácie, publikovania a využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.
Dotácie v rámci dotačného systému ministerstva sa poskytujú v podprogramoch:
podprogram 1.1: Obnova kultúrnych pamiatok
podprogram 1.2: Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
podprogram 1.3: Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu

Formulár žiadosti je súčasťou elektronickej registrácie. Elektronická registrácia je zverejnená na webovom sídle  http://registerkultury.gov.sk/granty2011/.   Žiadateľ pred podaním žiadosti o poskytnutie dotácie vykoná jej elektronickú registráciu. Registrácia je ukončená vytlačením formulárov povinných náležitostí (žiadosť o poskytnutie dotácie, popis projektu, rozpočet projektu, čestné vyhlásenie) a formulárov osobitných náležitostí žiadosti, ktoré systém vygeneruje po  vyplnení povinných údajov.

Výška spolufinancovania:
Minimálna výška spolufinancovania projektu, na ktorý sa dotácia požaduje, je 5 % z celkového rozpočtu projektu. Dotáciu je možné poskytnúť len na projekt, alebo jeho časť, ktorá sa realizuje v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa dotácie požaduje.

Termín predkladania žiadostí:
- prvá výzva  do 4. februára 2011 (vyhodnotenie žiadostí, najneskôr do 31.mája 2011)
- prípadné ďalšie termíny budú zverejnené priebežne
- posledný termín na podanie žiadosti o dotáciu je 10. november 2011.

Oprávnení žiadatelia:
a) fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov;
b) fyzická osoba oprávnená na podnikanie na územíSlovenskej republiky a právnická osoba oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky;
c) vyšší územný celok alebo obec;
d) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia,ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec;
e) občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky;
f) nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky;
g) záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky;
h) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky;
i) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky;
j) vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky;
k) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu
od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti;
l) Matica slovenská.

Na výzvu ministerstvo vyčlenilo sumu vo výške 4 700 200,- €.

Viac informácií nájdete tu.


Changed at: 28. 12. 2010 10:50 Changed by: elovasikova
Created at: 28. 12. 2010 10:50 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy