Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Kultúra bez bariér
Dátum uzávierky: 9. 2. 2011
Program: Nadácia Orange
Oblasť: Kultúra
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Hlavným cieľom grantového programu je sprístupniť ľuďom so znevýhodnením (zdravotným, sociálnym) kultúru a umenie.

Primárnou cieľovou skupinou sú  ľudia rôzneho veku, ktorí sú zdravotne alebo sociálne znevýhodnení a ktorým chce program ponúknuť lepší prístup k  umeniu:

  • Deti, mladí  ľudia a dospelí so zdravotným postihnutím (telesným, zmyslovým, mentálnym, duševným, dlhodobo chorí)
  • Deti, mladí ľudia a dospelí so sociálnym znevýhodnením (deti zo sociálne slabých rodín, deti a mladí ľudia vyrastajúci v detskom domove, krízovom centre, ľudia bez domova, seniori...) 

Sekundárna cieľová skupina 

  • Umelecké súbory (divadelné, hudobné, tanečné), ktoré sa stanú sprostredkovateľmi umenia pre ľudí so znevýhodnením

Kto sa môže uchádzať o podporu:

  • Divadlá, hudobné a tanečné skupiny ako príspevkové organizácie
  • Divadlá, hudobné a tanečné skupiny s právnou formou mimovládnej organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia)
  • Neformálne divadelné, hudobné a tanečné súbory bez právnej subjektivity (ochotnícke spolky)
  • Obzvlášť vítané sú projekty vyššie uvedených organizácií, ktoré už majú nadviazan spoluprácu s ľuďmi zo znevýhodnených skupín.
  • Špeciálne základné školy v spolupráci s umeleckými súbormi, profesionálnymi umelcami alebo umelcami ‐ dobrovoľníkm

V programe budú podporené projekty, ktoré pomôžu  odstrániť bariéry znemožňujúce  ľuďom so zdravotným alebo sociálnym hendikepom navštevovať kultúrne predstavenia, ktoré  priblížia svet umenia a kultúry  niektorej z cieľových skupín a ktoré umožnia  predstaviť talent znevýhodnených detí a mladých ľudí verejnosti.

Rozpočet programu: 20 000 eur
Maximálna suma na jeden projekt: 3 000 eur

Uzávierka podávania žiadostí: 9.2.2011
Zverejnenie výsledkov: 16.3.2011
Realizácia: apríl - september 2011

Viac informácií...


Changed at: 17. 12. 2010 8:37 Changed by: tkobela
Created at: 17. 12. 2010 8:27 Created by: tkobela
     
spacer
dummy