Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Integrovaná ochrana a racionálne využitie vôd
Dátum uzávierky: 4. 3. 2011
Program: Operačný program Životné prostredie
Oblasť: Životné prostredie
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Výzva v rámci Operačného programu životné prostredie (Kód výzvy: OPŢP-PO1-10-2)
Prioritná os 1 INTEGROVANÁ OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE VÔD
Operačný cieľ:
1.1. ZÁSOBOVANIE OBYVATEĽSTVA PITNOU VODOU Z VEREJNÝCH VODOVODOV - zabezpečenie prístupu čo možno najväčšieho počtu obyvateľov k pitnej vode a zabezpečenie obslužnosti územia pitnou vodou z verejného vodovodu v dostatočnej kvalite a kvantite.
1.2. ODVÁDZANIE A ČISTENIE KOMUNÁLNYCH ODPADOVÝCH VÔD V ZMYSLE ZÁVÄZKOV SR VOČI EÚ - zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu a obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej službe vodného hospodárstva v súlade so záväzkami SR vyplývajúcimi zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ.
OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT REALIZÁCIE PROJEKTU:
V rámci operačného cieľa 1.1 sú oprávnené skupy aktivít:
I. skupina: Výstavba a rozšírenie obecných verejných vodovodov  len v prípadoch súbežnej výstavby verejnej kanalizácie (t.j. v jednej ryhe) podľa skupiny oprávnených aktivít operačného cieľa 1.2. „Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ“;
II. skupina: Dobudovanie, rozšírenie resp. zvýšenie kapacity vybudovaných vodárenských sústav a vybudovanie verejných vodovodov  v ich preukázanom bilančnom dosahu za účelom zabezpečenia dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v dostatočnej kvantite a/alebo odstránenia zdravotného rizika vyplývajúceho z nedostatočnej kvality vody z individuálnych zdrojov.
/Ak ide o projekty zahŕňajúce aktivity v rámci operačného cieľa 1.1 vykonávané v aglomeráciách uvedených v zozname v prílohe č. 1 Programového manuálu, v ktorých nie je zabezpečené pripojenie na verejnú kanalizáciu 85% a viac existujúcich producentov odpadových vôd (podľa Národného
programu Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS) alebo minimálne 80% existujúcich producentov v prípadoch, keď napojenosť nad 85% je vzhľadom na zloţitosť technického riešenia a jeho finančnú náročnosť (pri zohľadnení miestnych podmienok) ekonomicky neefektívna, sú
tieto projekty oprávnené na podporu iba v prípade, ak sú tieto aktivity zároveň kombinované s príslušnou skupinou oprávnených aktivít (I. aţ IV.) operačného cieľa 1.2./
V rámci operačného cieľa 1.2 (v súlade s jeho zameraním) sú oprávnené tieto aktivity:
I. skupina: Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách nad 150 000 EO
II. skupina: Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách od 15 000 EO do 150 000 EO;
III. skupina: Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách od 10 000 EO do 15 000 EO;
IV. skupina: Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 EO do 10 000 EO.

Finančná podpora sa poskytne len na projekty určené pre aglomerácie, ktoré sú v súlade s Národným programom Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003 (zoznam týchto aglomerácií je uvedený v prílohe č. 1 Programového manuálu OP ŢP) ako rozhodujúcim dokumentom pre plnenie záväzkov SR vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ v oblasti odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd.

Prioritné témy:
45 - Hospodárenie s vodou a jej distribúcia (pitná voda)
46 - Spracovanie vody (odpadová voda)

Výška pomoci:
Minimálna výška pomoci na projekt sa nestanovuje. V rámci tejto výzvy sú oprávnené žiadosti, ktorých celkové náklady neprevyšujú sumu 50 miliónov EUR. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na túto výzvu je 80 000 000 EUR z Kohézneho fondu a zo štátneho rozpočtu.

Dátum vyhlásenia výzvy: 3.12.2010
Dátum uzavretia výzvy: 4.3.2011

Viac informácii tu


Changed at: 7. 12. 2010 14:55 Changed by: elovasikova
Created at: 7. 12. 2010 14:55 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy