Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Zelené oázy
Dátum uzávierky: 30. 11. 2010
Program: Nadácia Ekopolis - program Zelené oázy
Oblasť: Regióny a ich rozvoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Program Zelené oázy podporuje nápady, ktoré pomôžu životnému prostrediu vo vašej obci alebo meste. Ak chcete upraviť park alebo iné verejné priestranstvo vo svojom okolí, postarať sa o ekologicky cennú lokalitu, vyčistiť divokú skládku alebo vodný tok, upraviť a vyznačiť náučný chodník alebo trasu pre
nemotorovú dopravu, zveľadiť školskú záhradu, zriadiť učebňu v prírode? Ak je tomu tak, prihláste svoj projekt do 5. ročníka grantového programu spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a Nadácie Ekopolis a uchádzajte sa o finančnú podporu pre realizáciu projektu.
Cieľ programu je vytvoriť, obnoviť alebo oživiť ekologicky hodnotné plochy a trasy v spolupráci neziskových organizácií, miestnych samospráv a  škôl, predškolských zariadení či centier voľného času. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné územia, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú koncept ochrany prírody a trvalej udržateľnosti.
Cieľové územia:
Jasne vymedzené zelené územia a trasy v intravilánoch alebo v bezprostrednom okolí miest a obcí (verejné parky, oddychové zóny a ihriská, školské záhrady a parky, mokrade a biokoridory, trasy  pre nemotorovú dopravu, environmentálne zamerané náučné chodníky a pod.). Ako novinka pribudli medzi cieľové územia v tomto ročníku programu aj vyššie spomínané lokality poškodené tohtoročnými povodňami, pričom cieľom bude ich obnova.

Termín predloženia projektových žiadostí je 30.november 2010.

Podporované aktivity
    * výsadba novej zelene a revitalizácia pôvodnej zelene (dreviny, trvalé trávnaté porasty, kvety);
    * čistenie a upratovanie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch, vrátane revitalizácie brehových porastov;
    * starostlivosť o ekoplochy, záhrady a sady pri školách;   
    * úprava terénu zveľaďovaných lokalít a trás;   
    * projekty športovo-rekreačného charakteru podporujúce trávenie voľného času v prírode;   
    * vytváranie a obnova prvkov drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach environmentálnym spôsobom ako napríklad stojany na bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, informačné panely a umelecké prvky, prostredníctvom ktorých je možné interpretovať prírodné a kultúrne hodnoty územia, rôzne zariadenia slúžiace na oddych, nádoby na separovaný odpad (tam, kde tento zber dobre funguje);   
    * sprístupnenie, úprava a dotvorenie príťažlivých, hodnotných a zaujímavých lokalít v chránených alebo inak krajinársky hodnotných územiach a miest, ktoré ponúkajú pekný výhľad na krajinné scenérie, sú typické pre danú oblasť, najlepšie reprezentujú danú oblasť;   
    * starostlivosť o lokality zaujímavé z prírodného, kultúrneho alebo historického hľadiska.

Oprávnení žiadatelia:
    * registrované mimovládne neziskové organizácie
    * základné a stredné školy a učilištia
    * centrá voľného času a komunitné centrá
    * mestá a obce - len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov

Celkový objem peňazí, ktorý spoločnosť SLOVNAFT, a.s. venuje do tohto ročníka programu predstavuje 66 000 eur. Grant môže byť poskytnutý v rozmedzí 500 - 8500 eur.

Viac informácii tu. Kontakt: Milan Hronec - programový manažér, 048 / 41 45 478, 0905 266 043, hronec@ekopolis


Changed at: 26. 10. 2010 12:11 Changed by: elovasikova
Created at: 26. 10. 2010 12:11 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy