Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Pohoda za mestom
Dátum uzávierky: 6. 12. 2010
Program: Program Pohoda za mesto - Nadácia Ekopolis
Oblasť: Regióny a ich rozvoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Pohoda za mestom  je názov programu, ktorého pilotný ročník vyhlásila Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Heineken Slovensko.
Cieľ programu je podpora komunitného života na obnovených, upravených a oživených rekreačných priestoroch a ich častí v zázemí väčších miest. Ponúknuť bezpečné, zdravé a príjemné miesta na trávenie voľného času a šport pre rôzne skupiny užívateľov, vytvárať priestor pre ich stretnutia a sociálne kontakty, pozitívne vplývať na kvalitu urbanizovaného prostredia tak, aby zároveň nebola znížená prírodná hodnota rekreačného zázemia mesta.

Výška podpory
O podporu vo výške max. 6000 €  sa v otvorenom grantovom kole môžu uchádzať miestne komunity z miest s počtom obyvateľov nad 35 000.

Podmienkou je tiež existencia rekreačného priestoru v zázemí mesta, prístupného pre užívanie verejnosti (obyvateľov a návštevníkov mesta).

Projekty by mali byť realizované v rozmedzí februára až októbra 2011.

Termín prijímania žiadostí v prvom kole programu je 6. 12. 2010.

Oprávnení žiadatelia
    * mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a pod.), ktoré pôsobia v miestnej komunite a vyvíjajú činnosť napr. v oblasti ochrany životného prostredia, kultúrnych či prírodných hodnôt, komunitného rozvoja, športu, vzdelávania a podobne v partnerstve so samosprávou mesta;
    * základné, stredné a vysoké školy, športové kluby, rodičovské združenia, kluby turistov v partnerstve so samosprávou mesta;
    * samospráva mesta v partnerstve s mimovládnou organizáciou s oblasťou pôsobenia ako je uvedené vyššie;
    * správcovia zelene a rekreačných objektov v partnerstve s mimovládnou organizáciou s oblasťou pôsobenia ako je uvedené vyššie;
    * štátna ochrana prírody v partnerstve s mimovládnou organizáciou s oblasťou pôsobenia ako je uvedené vyššie.
Každý projekt musí obsahovať:
    * etapu komunikácie s užívateľmi upravovaného priestoru;
    * etapu vlastných úprav verejného priestoru v rekreačnom zázemí mesta;
    * ukončenie projektu - formou verejného podujatia priamo na upravenom priestore;
Východiskom programu je myšlienka, že prírodné lokality a rekreačné areály v zázemiach miest sú dôležitým prvkom pre kvalitu života jeho obyvateľov. Pri úpravách a obnove týchto miest je nutné brať do úvahy nielen návrhy architektov a estetické aspekty jednotlivých prvkov. Rovnaká pozornosť má byť  venovaná aj aspektom bezpečnosti a prístupnosti pre rôzne skupiny užívateľov,  tiež  ochrane prírodných hodnôt, orientačným prvkom, sprístupneniu kultúrnych a prírodných hodnôt.
Aktivity, ktoré je možné podporiť:
    * vytváranie a obnova priestorov pre relax a športové aktivity, napr. petangové ihriská, piknikovacie miesta, stolnotenisové stoly, šachovnice a pod.;
    * obnova a doplnenie drobného mobiliáru ako napr. ohniská a zariadenia na grilovanie, posedenia, prístrešky a altánky, stojany na bicykle, smetné koše atď.;
    * oprava či vytvorenie miest na vstupoch do rekreačných priestorov a v miestach prirodzeného zhromažďovania ľudí (napr. pri prameňoch, vyhliadkach a pod.), napríklad doplnenie a osadenie smerovníkov, informačných tabúľ a rôznych prvkov s informáciami, označenie cestičiek, spevnenie schodíkov a podobne;
    *  osadenie rôznych atraktivít oživujúcich priestor, ako napr. zvonkohry, interaktívne náučné a iné prvky, umelecké artefakty a inštalácie;
    * ošetrenie a výsadba zelene v lesoparkoch a parkoch resp. iných typoch rekreačných priestorov v zázemí mesta.

Na podporu projektu je vyčlenených spolu 27 000 €, pričom maximálna výška grantu je 6 000 €.

Každý podporený projekt navyše získa vzdelávanie, podporu a konzultácie  pri plánovaní a realizácii úprav verejného priestoru, v hodnote 450 € na projekt. Asistenciu a vzdelávanie zabezpečí Nadácia Ekopolis.

Viac informácií získate tu,  alebo u programovej manažérky Martiny Paulíkovej, 0915 811 195, paulikova@ekopolis.sk.


 


Changed at: 26. 10. 2010 11:38 Changed by: elovasikova
Created at: 26. 10. 2010 11:38 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy