Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Podpora výskumu a nových technológií
Dátum uzávierky: 13. 1. 2011
Program: EkoFond
Oblasť: Výskum a vývoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP, zverejnil výzvu na podávanie projektov v druhom kole programu Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu.
Zámerom je podporiť tie návrhy, ktoré sú odvážne a zrealizovateľné. Našou ambíciou je spojiť meno EkoFondu s inovatívnymi projektmi, dobrými nápadmi alebo úplnou novinkou v oblasti vedeckého výskumu a pilotných projektov zameraných na progresívne technológie na báze zemného plynu. Cieľom programu je zároveň zvýšiť informovanosť verejnosti o prínosoch progresívnych technológií na báze zemného plynu.
V tomto kole chceme podporiť aj projekty zamerané na  inštaláciu plynových tepelných čerpadiel v nevýrobných a  verejných budovách.

Program je určený na podporu aktivít zameraných na aplikovaný výskum a vývoj progresívnych technológií na báze zemného plynu.
Zároveň je program určený na podporu pilotných projektov, v rámci ktorých budú do štandardného prostredia zavádzané progresívne technológie a to najmä tie, ktoré zatiaľ neboli nainštalované na území Slovenskej republiky, s cieľom prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju.

V rámci programu je možné podať žiadosti v dvoch oblastiach:
PODPROGRAM 04/2010/A -  Aplikovaný výskum a vývoj progresívnych technológií na báze zemného plynu s cieľom zlepšovania environmentálneho prostredia.
PODPROGRAM 04/2010/B -  Pilotné projekty zavádzania progresívnych technológií, zamerané na koexistenciu a netradičné inovatívne spojenie zemného plynu s rôznymi formami energie (napr. zemný plyn a tepelné čerpadlo) s cieľom prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju.

Výška finančných prostriedkov určená na podporu jednotlivých podprogramov v prvom kole je 700 000€, pričom na jeden projekt je možné získať finančné prostriedky až do výšky 100 000€ .

Medzi oprávnených žiadateľov v programe patria  najmä vedecko - výskumné organizácie financované z verejných zdrojov, príspevkové a rozpočtové organizácie jednotky územnej samosprávy - obce, VUC, nadácie, občianske združenia, neinvestičné fondy alebo neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby. V prípade podprogramu 04/2010/B, môžu o finančný príspevok žiadať taktiež vlastníci a prevádzkovatelia nevýrobných  a verejných budov.

Podrobné informácie o podmienkach poskytovania finančných príspevkov v programe ako aj formulár žiadosti nájdete na stránke www.ekofond.sk v časti 04/2010.

Termín predkladania projektových žiadostí je 13.1.2011.


Changed at: 18. 10. 2010 14:49 Changed by: elovasikova
Created at: 18. 10. 2010 14:49 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy