Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Višegrádsky Fond - Malé granty
Dátum uzávierky: 1. 12. 2010
Program: Višegrádsky Fond
Oblasť: Cezhraničná a územná spolupráca
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Podpora činností v týchto oblastiach:
1. kultúrna spolupráca (napr. festivaly, publikácie)
2. vedecká výmena a výskum (napr. konferencie, publikácie)
3. vzdelávanie (semináre, letné školy)
4. výmena mladých ľudí (športové, vzdelávacie a kultúrne aktivity pre deti a mládež)
5. cezhraničná spolupráca (projekty na hranici 2 štátov V4 – do 50 km od hraníc)
6. podpora turizmu (sprievodcovia, prezentácie, veľtrhy)
Finančný príspevok Fondu nemôže presiahnuť 50% celkových nákladov na projekt. Celkové náklady
zahrňujú tiež vlastné príspevky žiadateľa v naturáliách (nepeňažný vklad, ktorému sa môže priradiť
finančná hodnota, napr. vlastné auto, ubytovanie, priestory a pod.), prípadne príspevky v naturáliách
prijaté od iného spolufinancujúceho subjektu. V prípade Malých grantov je zmluvné obdobie maximálne
6 mesiacov
a to i v prípade, že projekt bude trvať dlhšie.
Vo financovaní Fond uprednostní tie projekty, na ktorých sa zúčastnia subjekty (koorganizátori) zo všetkých krajín V4. Fond nepodporí projekty, na ktorých sa zúčastní menej než tri krajiny V4,
s výnimkou projektov v oblasti cezhraničnej spolupráce. V cezhraničných projektoch je podmienkou
spolupráca dvoch krajín V4. Fond sa môže taktiež zúčastniť na financovaní projektov zahrňajúcich
spoluprácu s dodatočnými subjektami mimo krajín V4, za predpokladu, že sú tieto projekty v súlade
s cieľmi Fondu. Žiadatelia z krajín mimo V4 môžu požiadať o grant za rovnakých podmienok, pokiaľ sa
projekt tematicky týka vyšehradskej spolupráce. Žiadatelia z nevyšehradských krajín môžu požiadať o Malý grant za predpokladu, že budú mať minimálne dvoch partnerov z rôznych krajín V4 a ich projekt bude mať vyšehradský charakter.

Fond nebude financovať projekty, ktoré spadajú pod rozpočtové financovanie a sú financované priamo
z verejných rozpočtov
(ministerstvá, kultúrne inštitúty atď). Kultúrne inštitúty krajín V4 sa na
projektoch môžu podieľať, Fond ich však nemôže považovať za partnerov (napr. Slovenský inštitút v
Prahe nemôže figurovať ako slovenský partner v českom projekte).
Prioritou Fondu je podpora činností zameraných na budovanie občianskej spoločnosti.

Celkový rozpočet pridelený pre program Malých grantov je 520.000 €. Maximálna čiastka pridelená jednému projektu v rámci programu Malých grantov je 5.000 €.

Termín pre podávanie žiadostí je 1.december 2010.
 viac informácii tu


Changed at: 18. 10. 2010 15:13 Changed by: elovasikova
Created at: 18. 10. 2010 14:41 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy