Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Dotácia z Envirofondu na rok 2022
Dátum uzávierky: 31. 10. 2021
Program: Environmentálny fond
Oblasť: Životné prostredie
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

OBLASTI PODPORY:
Oddiel I.
Oblasť A - OCHRANA OVZDUŠIA
Oprávnené činnosti:
Činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívanie nízkoemisných zdrojov
Aktivita v rámci tejto činnosti A1 - Modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody
Činnosť A2: Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctom využívnaia obnoviteľných zdrojov
Aktivita v rámci A2 - budovanie/modernizácia/výmena zdroja tepla, teplej vody a elektrickej energie s využitím obnoviteľných zdrojov energie (v prípade biomasy, iba mimo oblastí so zhoršenou kvalitou ovzdušia, spôsobenou zvýšenou koncentráciou prachových častíc) a pridružených  rozvodov tepla, teplej vody a/alebo elektrickej energie.
Oprávnená žiadatelia pre činnosti A1 a A2:
- rozpočtová organizácia
- obec
- samosprávny kraj
- príspevková organizácia
- občianske združenie
- záujmové združenie právnických osôb
- nadácia
- neinvestičný fond
- nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním
Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosti A1 a A2:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov
projektu zo strany žiadateľa.
Činnosť A3:Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení najmä v oblasti riadenia kvality ovzdušia
V rámci tejto činnosti A3, je možné realizovať aktivity:
1. nákup komunálneho vozidla na umývanie plôch a čistenie/umývanie komunikácií
2. budovanie zelenej infraštruktúry
3. kombinácia vyššie uvedených aktivít.
Oprávnená žiadatelia pre činnosti A3:
- obec
- samosprávny kraj
Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť A3:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov
projektu zo strany žiadateľa.

Oblasť B - CHRANA A VYUŽÍVNIE VôD
Oprávnené činnosti:

Činnosť BK1: Rozšírenie, rekonštrukcia alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd
Oprávnená aktivita v rámci činnosti BK1 - Rozšírenie, rekonštrukciu alebo intenzifikácia existujúcej čistiarne odpadových vôd.
Činnosť BK2: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov
Oprávnené aktivity v rámci činnosti BK2:
1. Budovanie stokovej siete
2. Budovanie čistiarne odpadových vôd
3. Budovanie kanalizačnej prípojky
4. Kombinácia vyššie uvedených aktivít
Činnosť BK4: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov
Oprávnené aktivity v rámci činnosti BK4:
1. Budovanie stokovej siete.
2. Budovanie čistiarne odpadových vôd.
3. Budovanie kanalizačnej prípojky.
4. Kombinácia vyššie uvedených aktivít
Činnosť BK5: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete
Oprávnené aktivity v rámci činnosti BK5:
1. Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete.
2. Budovanie kanalizačnej prípojky.
3. Kombinácia vyššie uvedených aktivít.
Činnosť BV1: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity
V rámci činnosti BV1 je možné realizovať nasledovné aktivity:
1. Budovanie vodovodnej siete.
2. Budovanie prívodných vodovodných radov.
3. Budovanie vodovodnej prípojky.
4. Kombinácia vyššie uvedených aktivít.
Činnosť BV2: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov
V rámci činnosti BV2 je možné realizovať nasledovné aktivity:
1. Budovanie vodovodnej siete.
2. Budovanie prívodných vodovodných radov.
3. Budovanie vodárenských zdrojov.
4. Budovanie vodovodnej prípojky.
5. Kombinácia vyššie uvedených aktivít.
Činnosť BV3: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu
V rámci činnosti BV3 je možné realizovať nasledovné aktivity:
1. Rozšírenie alebo rekonštrukcia vodovodnej siete.
2. Budovanie vodovodnej prípojky.
3. Kombinácia vyššie uvedených aktivít
Činnosť BV4: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení
V rámci činnosti BV4 je možné realizovať - Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení.
Oprávnení žiadatelia pre činnosti BK1, BK2, BK4, BK5 a BV1 až BV4:
- rozpočtová organizácia
- obec
- samosprávny kraj
- príspevková organizácia
- občianske združenie
- záujmové združenie právnických osôb
- nadácia
- neinvestičný fond
- nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním
Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosti BK1, BK2, BK4, BK5 a BV1 až BV4:
500.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov
projektu zo strany žiadateľa.
Činnosť BR1: Rybárstvo
V rámci činnosti BR1 je možné realizovať nasledovné aktivity:
1. Vytváranie vhodných podmienok na reprodukciu najmä pôvodných druhov rýb.
2. Reintrodukcia pôvodných druhov rýb prostredníctvom vysadzovania ikier a rýb vo všetkých vekových
kategóriách do vodných tokov.
3. Revitalizácia vodných tokov (prečistenie, prehĺbenie, úpravu koryta, zvýšenie prietoku a pod.).
4. Revitalizácia rybársky využívaných ostatných vodných plôch (prečistenie, prehĺbenie, úpravu koryta,
zvýšenie prietoku a pod.).
5. Rekonštrukcia alebo dobudovanie rybníkov a rybochovných zariadení slúžiacich na odchov násad
pôvodných druhov rýb určených na zarybnenie vodných plôch s rybárskym využitím.
6. Regulačný lov inváznych nepôvodných druhov rýb uvedených v § 10 ods. 3 vyhlášky Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 381/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z.
z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov.
7. Zarybnenie v dôsledku mimoriadnej udalosti.
8. Ichtyologický prieskum vykonávaný v súvislosti s niektorou z aktivít.
9. Monitoring vybraných druhov rýb a rybích populácií vo vodných tokoch nachádzajúcich
sa v chránenom území (§ 17 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov).
10. Kombinácia vyššie uvedených aktivít.
Oprávnení žiadatelia pre činnosti BR1:
- rozpočtová organizáci
- občianske združenie
Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť BR1:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov
projektu zo strany žiadateľa
Činnosť BP1: Opatrenia na vodnom toku
V rámci činnosti BP1 je možné realizovať nasledovné aktivity:
1. Opatrenia, ktoré zmenšujú maximálny prietok vo vodnom toku, ako je výstavba, údržba, oprava
a rekonštrukcia vodných stavieb a poldrov.
2. Opatrenia, ktoré chránia územie pred zaplavením vodou z vodného toku, ako je úprava vodných tokov,
výstavba, údržba, oprava a rekonštrukcia ochranných hrádzí.
3. Kombinácia vyššie uvedených aktivít.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť BP1: obec
Činnosť BP2: Opatrenia mimo vodného toku
V rámci činnosti BP2 je možné realizovať nasledovné aktivity:
1. Opatrenia, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov (zasakávacie pásy, zemné poldre).
2. Opatrenia, ktoré zvyšujú retenčnú schopnosť povodia (výsadba stromov pozdĺž tokov, vytváranie
mokradí).
3. Opatrenia, ktoré podporujú prirodzenú akumuláciu vody v lokalitách na to vhodných a ktoré chránia
územie pred zaplavením povrchovým odtokom.
4. Kombinácia vyššie uvedených aktivít
Oprávnení žiadatelia pre činnosť BP2:
- rozpočtová organizácia
- obec
- samosprávny kraj
- príspevková organizácia
- občianske združenie
- záujmové združenie právnických osôb
- nadácia
- neinvestičný fond
- nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním
Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosti BP1 a BP2:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov
projektu zo strany žiadateľa

Oblasť C - Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva
Činnosť C1: Triedený zber komunálneho odpadu
V rámci činnosti C1 je možné realizovať nasledovnú aktivitu - Zakúpenie nových, doposiaľ neregistrovaných traktorov, malotraktorov, návesov/ prívesov a čelných nakladačov a nosiča kontajnerov  (ďalej len „zakúpené vozidlo“), zakúpenie kontajnerov určených na triedený zber zložiek odpadu, ktoré
nespadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov (ďalej len „zakúpené kontajnery“).
Oprávnení žiadatelia pre činnosť C1: obec
Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť C1:
80.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov
projektu zo strany žiadateľa, pričom na zakúpenie kontajnerov môže byť použitých maximálne 10 %
zo žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť C1. Uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na kontajnery určené na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácnosti (katalógové číslo odpadu 20 01 08)4
Činnosť C2: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
V rámci činnosti C2 je možné realizovať nasledovné aktivity:
1. Výstavba malej kompostárne.
2. Zakúpenie kompostérov, mulčovačov, drviča drevnej hmoty, rotačných triedičov, zberných nádob
na kuchynský odpad. Tiež fermentorov a drvičov pre spracovanie kuchynského odpadu
na kompostárni zriadenou obcou, ktorá nie je malou kompostárňou.
3. Osveta vo forme letákov v kombinácii s aktivitou 1., alebo 2.
4. Kombinácia vyššie uvedených aktivít
Oprávnení žiadatelia pre činnosť C2:
- rozpočtová organizácia
- obec
- samosprávny kraj
- príspevková organizácia
- občianske združenie
- záujmové združenie právnických osôb
- nadácia
- neinvestičný fond
- nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním
Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť C2:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov
projektu zo strany žiadateľa, pričom na účely výstavby malej kompostárne je maximálna výška
50.000,00 EUR zo žiadanej dotácie, pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania
oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Činnosť C3: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania
V rámci činnosti C3 je možné realizovať nasledovné aktivity na pozemku vo vlastníctve žiadateľa:
1. Vybudovanie zberných dvorov vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a opätovné použitie.
2. Dobudovanie/rekonštrukcia zberných dvorov vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie
a opätovné použitie.
3. Nákup zberných nádob a kontajnerov pre zberný dvor na triedený zber zložiek komunálnych odpadov,
pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.
4. Zriadenie a činnosť centier opätovného používania týkajúce sa zberu, triedenia a opätovného
používania a informačnej kampane.
5. Kombinácia vyššie uvedených aktivít.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť C3:
- rozpočtová organizácia
- obec
- samosprávny kraj
- príspevková organizácia
- občianske združenie
- záujmové združenie právnických osôb
- nadácia
- neinvestičný fond
- nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť C3:
150.000,00 EUR, pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov
projektu zo strany žiadateľa, pričom na účely dobudovania/rekonštrukcie priestoru na prípravu
na opätovné použitie a opätovné použitie na existujúcom zbernom dvore 40.000,00 EUR zo žiadanej
dotácie, pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu
zo strany žiadateľa a na účely zriadenia a činnosť centra opätovného používania týkajúce sa zberu,
triedenia a opätovného používania a informačnej kampane 30.000,00 EUR zo žiadanej dotácie,
pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany
žiadateľa

Oddiel II.
Oblasť C - Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva
Činnosť C4:Triedený zber komunálneho odpadu
V rámci činnosti C4 je možné realizovať nasledovnú aktivitu:
1. Zakúpenie nových, doposiaľ neregistrovaných (t. j. dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby) a dátum
evidencie prvého vlastníka v Osvedčení o evidencii – časť II (technický preukaz) musí byť totožný))
traktorov, malotraktorov, návesov/prívesov a čelných nakladačov a nosiča kontajnerov (ďalej
len „zakúpené vozidlo“), zakúpenie kontajnerov určených na triedený zber zložiek odpadu, ktoré
nespadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov (ďalej len „zakúpené kontajnery“).
Oprávnení žiadatelia pre činnosť C4: obec
Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť C4:
80.000,00 EUR, pričom na zakúpenie kontajnerov môže byť použitých maximálne 10 % zo žiadanej
dotácie na jednu žiadosť pre činnosť C4. Uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na kontajnery určené
na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácnosti (katalógové číslo odpadu 20 01 08)
Činnosť C5: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
V rámci činnosti C5 je možné realizovať nasledovné aktivity:
1. Výstavba malej kompostárne
2. Zakúpenie kompostérov, mulčovačov, drviča drevnej hmoty, rotačných triedičov, zberných nádob
na kuchynský odpad. Tiež fermentorov a drvičov pre spracovanie kuchynského odpadu
na kompostárni zriadenou obcou, ktorá nie je malou kompostárňou.
3. Osveta vo forme letákov v kombinácii s aktivitou 1. a 2.
4. Kombinácia vyššie uvedených aktivít.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť C5: obec
Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť C5:
200.000,00 EUR, pričom na účely výstavby malej kompostárne je maximálna výška 50.000,00 EUR
zo žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť C5.
Činnosť C6: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania
V rámci činnosti C6 je možné realizovať nasledovné aktivity na pozemku vo vlastníctve žiadateľa:
1. Vybudovanie zberných dvorov vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a opätovné použitie.
2. Dobudovanie/rekonštrukcia zberných dvorov vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie
a priestor na opätovné použitie.
3. Nákup zberných nádob alebo kontajnerov pre zberný dvor na triedený zber zložiek komunálnych
odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.
4. Zriadenie a činnosť centier opätovného používania týkajúce sa zberu, triedenia a opätovného
používania a informačnej kampane.
5. Kombinácia vyššie uvedených aktivít.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť C6: obec
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť C6:

150.000,00 EUR, pričom na účely dobudovania/rekonštrukcie priestoru na prípravu na opätovné použitie
a opätovné použitie na existujúcom zbernom dvore je maximálna výška 40.000,00 EUR zo žiadanej
dotácie a na účely zriadenia a činnosť centra opätovného používania týkajúce sa zberu, triedenia
a opätovného používania a informačnej kampane 30.000,00 EUR zo žiadanej dotácie.

Oddiel III.
Mimoriadne závažná environmentálna situácia

Oprávnení žiadatelia, oprávnené náklady a neoprávnené náklady na financovanie riešení
na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie v bezprostrednej súvislosti so stavom, ktorým
je mimoriadne závažná environmentálna situácia:
1. na financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie v bezprostrednej súvislosti
so stavom, ktorým je mimoriadne závažná environmentálna situácia sa za oprávnených žiadateľov,
oprávnené a neoprávnené náklady považujú žiadatelia/náklady definované pre danú činnosť podľa
oblastí a činností definovaných v Oddiele I. „Špecifikácia činností podpory na rok 2022
Maximálna výška žiadanej dotácie na financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné
prostredie v bezprostrednej súvislosti so stavom, ktorým je mimoriadne závažná environmentálna
situácia: 1. najviac do výšky 100 % priamych nákladov vynaložených na účely § 4 ods. 1 písm. ad) piateho bodu zákona o Environmentálnom fonde, pričom za priame náklady sa považujú náklady na služby alebo
tovary priamo súvisiace s riešením, ktorým sa zabezpečuje starostlivosť o životné prostredie.
Termín na podanie žiadosti je v priebehu celého kalendárneho roka 2022.
Žiadateľ podáva žiadosť cez: https://envirofond.egrant.sk/ .

Oddiel IV.
Havárie

Činnosť HO
Podpora odstraňovania následkov havárie
Podpora je podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona o Environmentálnom fonde určená na odstraňovanie
následkov havárie v súlade s § 17 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
zákonov v znení neskorších predpisov.
Podporu nemožno poskytnúť, ak je známy pôvodca havárie.
Oprávnený žiadateľ pre činnosť HO:
1. orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
Maximálna miera podpory formou dotácie (platí pre Oddiel IV. tejto špecifikácie pre činnosti HO a HV)
je 100 % oprávnených nákladov.
Podanie žiadosti:
Termín na podanie žiadosti je v priebehu celého kalendárneho roka 2022.
Žiadateľ podáva žiadosť cez: https://envirofond.egrant.sk/

Podanie žiadosti o podporu formou dotácie, žiadateľ podáva cez https://envirofond.egrant.sk

Žiadateľ je oprávnený podať iba JEDNU žiadosť v rámci jednotlivých oblastí, s tým že v rámci oblasti B a C sú stanové isté výnimky, viac podrobností v "Špecifikácia činností podpory na rok 2022"

Maximálna miera podpory formou dotácie (pre Oddiel I. tejto špecifikácie pre oblasti A, B, C
ak nie je v rámci ich podrobnejšej špecifikácie uvedené inak):
- je 95 % z oprávnených nákladov projektu pri dodržaní podmienky minimálneho 5 %
spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu.

Viac informácií na webstránke Environmentálneho fondu a v Špecifikácii činností na rok 2022


Changed at: 16. 8. 2021 13:07 Changed by: elovasikova
Created at: 16. 8. 2021 13:07 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy