Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: VÝZVA NA PODPORU UDRŽATEĽNOSTI A ODOLNOSTI KULTÚRNYCH INŠTITÚCIÍ
Dátum uzávierky: 11. 11. 2021
Program: Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
Oblasť: Kultúra
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika: VÝZVA NA PODPORU UDRŽATEĽNOSTI A ODOLNOSTI KULTÚRNYCH INŠTITÚCIÍ

Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75

Prioritná os: 7 – REACT-EÚ

Špecifický cieľ 7.7: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 a Prioritnú os 7 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného operačného programu na Podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 14 850 600 EUR.

Výzva je časovo ohraničená. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné predkladať do 11.11.2021.

Dátum vyhlásenia výzvy: 10.08.2021

Dátum uzavretia výzvy: 11.11.2021

Typ výzvy: uzavretá

Ďalšie podrobnosti sú uvedené vo výzve a jej prílohách.

Kompletnú výzvu aj s prílohami nájdete na: https://www.culture.gov.sk/operacne-programy-strukturalne-fondy/irop-po7-react-eu/vyzva-react-eu/

Changed at: 12. 8. 2021 14:37 Changed by: Silvia Hilkova
Created at: 12. 8. 2021 14:35 Created by: Silvia Hilkova
     
spacer
dummy