Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Fond SK-NIC: výzva na Malé projekty
Dátum uzávierky: 15. 7. 2021
Program: Fond SK-NIC v spolupráci s Nadáciou Pontis a MIRI SR
Oblasť: Informatizácia spoločnosti
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Táto výzva bola schválená SK-NIC, a.s. a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky dňa 12. 01. 2021
OBLASTI PODPORY
A. vzdelávanie v oblasti informačno-komunikačných technológií,

 projekty pre efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu,  alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách,
B. podpora ekonomiky malých a stredných podnikov,

  • projekty podporujúce digitálnu ekonomiku malých a stredných podnikov (tzv. „Poď podnikať online“),

C. podpora projektov zameraných na potláčanie falošných správ a konšpirácií na internet
 

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ
1. Oprávneným žiadateľom o získanie podpory môžu byť nasledovné subjekty:
a) fyzické osoby spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu;
b) podnikatelia – fyzické osoby a právnické osoby, pri ktorých:
- celková suma ich majetku nepresahuje 350 000,- EUR (slovom: tristopäťdesiattisíc eur)
a súčasne,
- ich čistý obrat nepresahuje 700 000,- EUR (slovom: sedemstotisíc eur) ročne a súčasne
- priemerný počet ich zamestnancov v roku, v ktorom žiadateľ podáva žiadosť resp.
v predchádzajúcom roku nepresiahne desať, pričom za zamestnanca sa na tieto účely
považuje osoba uvedená v § 11 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov;
c) ostatné právnické osoby, ktoré neboli založené alebo zriadené za účelom dosahovania zisku,
t.j. najmä:
- nadácie zaregistrované podľa zákona č. 34/2002 Z. z.,
- neinvestičné fondy, zaregistrované podľa zákona č. 147/1997 Z. z.,
- občianske združenia, zaregistrované podľa zákona č. 83/1990 Z. z.,
- neziskové združenia zriadené za účelom poskytovania verejnoprospešných služieb zaregistrované podľa zákona č. 213/1997 Z. z.,
- organizácie s medzinárodným prvkom, zaregistrované podľa zákona č. 116/1985 Z. z.,
- štátne orgány (ministerstvá, úrady a podobne),
- územná samospráva (vyššie územné celky, mestá, obce a podobne),
- rozpočtové a príspevkové organizácie verejnej správy,
- školy (materské školy, základné školy, gymnáziá, stredné odborné školy, vysoké školy, konzervatóriá, školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami, základné umelecké školy, jazykové školy a podobne),
- nemocnice,
- záujmové združenia právnických osôb,
- registrované cirkvi a náboženské spoločnosti a subjekty s odvodenou právnou subjektivitou,
- účelové zariadenia cirkvi, zaregistrované podľa zákona č. 308/1991 Z. z.,
- Slovenský červený kríž.
FINANCOVANIE
minimálna výška podpory na jednu žiadosť: 2 500,- EUR
maximálna výška podpory na jednu žiadosť: 10 000,- EUR
Spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy nutné
TERMÍN A PODMIENKY
Termín na podanie úplnej žiadosti o poskytnutie finančnej podpory: 15. 07. 2021, do 23:59 hod
Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory je nutné vyplniť prostredníctvom formulára
umiestnenom na webovom sídle www.darca.sk. Pri vytváraní registrácie je potrebné vyplniť
„SK-NIC“ a v časti Program „Malé projekty 2021“

Kontakt pre žiadateľov o finančnú podporu:
Nadácia Pontis
Pavol Pikla
tel.: 0905 449 522 (Telefonické konzultácie v dňoch pondelok – štvrtok v čase 09:00 - 15:00 )
e-mail: fond-sknic@nadaciapontis.sk
Viac informácii tu


Changed at: 4. 6. 2021 10:29 Changed by: elovasikova
Created at: 4. 6. 2021 10:29 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy