Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Digitálny svet pre každého
Dátum uzávierky: 15. 6. 2021
Program: grantového programu Digitálny svet pre každého
Oblasť: Informatizácia spoločnosti
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Nadácia Orange sa rozhodla, že prispeje k znižovaniu digitálnej nerovnosti, a to otvorením nového grantového programu Digitálny svet pre každého.

Cieľom pilotného grantového programu Digitálny svet pre každého je rozvíjať digitálnu gramotnosť zraniteľných skupín v riziku sociálneho vylúčenia a chudoby, uľahčiť im život v digitálnej dobe a v neposlednom rade znížiť digitálnu priepasť na Slovenku.

V programe podporíme projekty mimovládnych neziskových organizácií zamerané na dve oblasti:
a) rozvoj digitálnej gramotnosti zraniteľných skupín s limitovaným prístupom k technológiám – podpora vzdelávacích programov rozvoja schopnosti hľadať a používať informácie,
kritického myslenia, funkčných zručností, komunikácie, kreativity, kooperácie a elektronickej bezpečnosti,
b) budovanie personálnych kapacít mimovládnych organizácií pracujúcich so zraniteľnými skupinami  – podpora vytvárania spoluprác s expertami, vzdelávanie a rozvoj v digitálnych kompetenciách pracovníkov, dobrovoľníkov s cieľom zabezpečenia udržateľnosti vzdelávacích programov a šírenia know-how a dobrej praxe.

PROGRAM PODPORÍ:
projekty pravidelného prezenčného či dištančného neformálneho mimoškolského  vzdelávania – workshopy, školenia, letné školy, a iné formy:
Grantový program Digitálny svet pre každého Nadácie Orange 2021

- rozvíjajúce základné a pokročilé zručnosti a vedomosti umožňujúce efektívne používať širokú škálu digitálnych médií – zariadení (PC, notebook, tablet, smartfón, mobilný telefón), softvérov, sietí,

- rozvíjajúce schopnosti používať digitálne technológie na komunikáciu a spoluprácu, využívanie služieb na internete,

- podporujúce získavanie a vyhodnocovanie údajov, informácií a digitálneho obsahu na internete, prinášajúce kritický prístup k informáciám a obsahu dostupnému vďaka digitálnym prostriedkom,

- zlepšujúce zručnosti tvorby digitálneho obsahu, digitálnu tvorivosť v kreatívnom programovaní v rôznych programovacích jazykoch,

- poskytujúce poznanie etických a právnych zásad súvisiacich s prácou s digitálnymi médiami, ochranou informácií, obsahu, údajov a digitálnych identít,

- podporujúce motiváciu využívania digitálnych médií – rozvíjanie osobnosti, zručností, zvyšovanie možností ďalšieho vzdelávania, uplatnenia sa na trhu práce, účastiv spoločnosti, zvládnutia každodenných situácií bežného života.
Projekty budovania kapacít mimovládnych neziskových organizácií s cieľom digitálnej inklúzie
cieľovej skupiny:

- mapovanie potrieb cieľovej skupiny a príprava dlhodobého vzdelávacieho programu,
- rozvoj digitálnej gramotnosti sociálnych pracovníkov, opatrovateľov, dobrovoľníkov,
zamestnancov organizácie,
- spolupráce mimovládnych neziskových organizácií pracujúcich s cieľovou skupinou,
vzdelávacích organizácií a expertov v poznaní digitálnych technológií,
- udržanie a šírenie overených programov digitálnej inklúzie iným organizáciám,
smerujúcim k iným cieľovým skupinám.

KTO SA MÔŽE UCHÁDZAŤ O PODPORU
Mimovládne neziskové organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie,
neinvestičné fondy, Slovenský červený kríž):

 • pracujúce so zraniteľnými skupinami (komunitné, nízko-prahové, krízové centrá, domovy na polceste, domovy pre seniorov, a pod.),
 • pôsobiace v oblasti vzdelávania a rozvoja digitálnej gramotnosti.                                                        Do grantového programu je možné predložiť iba jeden projekt. Finančnú podporu na jeden
  projekt nebude možné kumulovať predložením projektu dvoma rôznymi subjektami.

  CIEĽOVÁ SKUPINA
  Projekty budú určené pre zraniteľné skupiny ohrozené sociálnym vylúčením a chudobou, ktorí
  majú limitujúci alebo žiadny prístup k technológiám:
  - deti, mladí, rodiny, dospelí z marginalizovaných skupín a komunít,
  - rodiny s jedným rodičom, mnohodetné rodiny,
  - rodičia na/po materskej a rodičovskej dovolenke,
  Grantový program Digitálny svet pre každého Nadácie Orange 2021
  - seniori,
  - deti, mladí ľudia, dospelí so zdravotným postihnutím,
  - nezamestnaní, ľudia hľadajúci si prácu, znevýhodnení uchádzači o zamestnanie,
  - ľudia s nedostatočným vzdelaním (neukončené základné, stredné),
  - ľudia z domácností s nízkymi príjmami, v hmotnej núdzi,
  - iné skupiny ľudí ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením.


  Na nový grantový program sme vyčlenili celkovú sumu 100 000 EUR. Na jeden projekt je možné získať grant v max. výške 5 000 EUR.

  PREDKLADANIE PROJEKTOV
  Do grantového programu budú projekty prijímané len v elektronickej forme prostredníctvom
  online systému egrant, ktorý obsahuje návod na registráciu a vyplnenie žiadosti.

  Projekty je možné predkladať do 15. júna 2021.
  Výsledky grantového programu vyhlásime 6. júla 2021.

  Bližšie informácie a konzultácie pri príprave projektových žiadostí vám poskytnú
  koordinátorky Silvia Zámečníková (tel.: 0908 766 833) a Barbora Paulenová (tel.: 0905
  313 313) z Centra pre filantropiu, ktoré s Nadáciou Orange program administruje. Kontaktovať
  ich môžete aj emailom: info@nadaciaorange.sk

Changed at: 31. 5. 2021 13:45 Changed by: elovasikova
Created at: 31. 5. 2021 13:45 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy