Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Nezáväzná online výzva na predkladanie projektových zámerov
Dátum uzávierky: 30. 4. 2021
Program: Fond na spravodlivú transformáciu
Oblasť: Regióny a ich rozvoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Ostatné
Charakteristika:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj ako „MIRRI SR“), ako orgán zodpovedný za prípravu strategického dokumentu súvisiaceho s priebehom procesu transformácie, tzv. Plánu spravodlivej transformácie, ktorého vypracovanie je podmienkou pre čerpanie z Fondu na spravodlivú transformáciu (FST), vyhlásilo nezáväznú online výzvu na predkladanie projektových zámerov. Výzva je určená pre kontinuálne vytváranie projektového zásobníka s cieľom umožnenia včasného a efektívneho čerpania finančných zdrojov z Fondu na spravodlivú transformáciu.

Online výzva je definovaná ako nezáväzná, nakoľko čerpanie z FST bude možné až po príprave a schválení Plánu spravodlivej transformácie a po schválení Operačného programu Slovensko pre programové obdobie 2021– 2027.

V zmysle efektívneho čerpania financií z FST je cieľom MIRRI SR už v tomto štádiu identifikovať strategické projektové zámery, ktoré budú zároveň realizovateľné v krátkodobom horizonte. Zozbierané projektové zámery, ktoré nebudú oprávnené pre financovanie z FST, budú prehodnotené na národnej úrovni Medzirezortnou pracovnou skupinou pre koordináciu prípravy a implementácie Plánu spravodlivej transformácie, ktorej úlohou je identifikovať alternatívne možnosti financovania projektov (Modernizačný fond, Plán obnovy, Štrukturálne a investičné fondy atď.).
Z pohľadu veľkostnej kategórie podnikov môžu byť v rámci FST podporené:
- mikro, malé a stredné podniky,
- veľké podniky len v prípade, ak:
  - sú produktívne investície preukázateľne potrebné na zabránenie zániku pracovných miest alebo zmiernenie zamestnaneckých dopadov transformácie, a to vytvorením alebo ochranou značného počtu pracovných miest, pričom nesmú viesť k premiestneniu alebo byť jeho výsledkom;
  - ide o investície na zníženie emisií skleníkových plynov z činností uvedených v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES za predpokladu, že takéto investície budú schválené ako súčasť Plánu spravodlivej transformácie. Takéto investície sú oprávnené len vtedy, ak sú potrebné na
implementáciu Plánu spravodlivej transformácie.

Online formulár je základným dokumentom, prostredníctvom ktorého žiadateľ na základe vyhlásenej nezáväznej online výzvy žiada MIRRI SR o zaradenie predloženého projektového zámeru do projektového zásobníka určeného pre FST a jeho následne prehodnotenie na spolufinancovanie zo zdrojov FST.
Navrhnuté oprávnené územia:

- Trenčiansky kraj (horná Nitra),

- Košický kraj,

- Banskobystrický kraj,

- Bratislavský kraj.
 

Indikatívna výška finančných prostriedkov: 459 mil. EUR

Uzatvorenie I. hodnotiaceho kola: 30. 4. 2021

Viac informácii tu.


Changed at: 25. 3. 2021 15:42 Changed by: elovasikova
Created at: 25. 3. 2021 15:42 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy