Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Dátum uzávierky: 5. 11. 2020
Program: Integrovaný regionálny operačný program
Oblasť: Doprava
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Operačný progam: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”)
Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita: 1.2 - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility
Špecifický cieľ: 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Projekty podpory cyklistickej infraštruktúry musia plne korešpondovať s príslušnými strategickými dokumentmi pre oblasť dopravy, spájať centrá osídlenia KURS, priemyselné zóny a centrá hospodárskeho významu (uzly, ktoré generujú minimálne 300 pracovných miest) a v prípade projektov realizovaných na území sídel vytvárať prepojenia zlepšujúce dostupnosť k občianskej infraštruktúre s cieľom zvýšenia podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce.Podporené projekty musia nadväzovať na existujúcu/plánovanú cyklistickú infraštruktúru resp. prepájať priemyselné zóny, občiansku infraštruktúru a infraštruktúru verejnej osobnej dopravy.

Oprávnené nasledovné typy aktivít
:

A.) rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu

A.1. cyklistické komunikácie - obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami;

A.2. doplnková cyklistická infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia apod.);

A.3. budovanie prvkov upokojovania dopravy (pešie zóny, „shared space33“, vylúčenie dopravy z ulíc okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov apod.);

A.4. zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky - odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, apod.;

B.) propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti.

B.1. webové portály, mobilné aplikácie a pod. Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva. Aktivitu B.1. nie je možné realizovať samostatne, len v kombinácii s minimálne jednou aktivitou A.1. až A.4.

V rámci aktivity A.2. je systém automatickej požičovne bicyklov oprávnený za predpokladu, že dôjde k vytvoreniu nového alebo k rozšíreniu existujúceho systému, pričom samostatný nákup bicyklov nie je oprávnený. Aktivita A.4. je oprávnená len za predpokladu, že predmetom projektu je vytvorenie nového prvku zvyšujúceho bezpečnosť chodcov a cyklistov. Oprávnenou aktivitou nie je budovanie osvetlenia na priechodoch pre chodcov okrem prípadov ich priamej nadväznosti na existujúcu/plánovanú cyklistickú infraštruktúru. Oprávnenou aktivitou zároveň nie je budovanie resp. rekonštrukcia chodníkov pre peších.

Oprávnení žiadatelia:
1) MRO (Menej rozvinutý región:)
a) Obec, mesto, združenie obcí (ERDF - 85%; ŠR - 10%; vlastné zdroje - 5%)
b) Samosprávny kraj (ERDF - 85%; ŠR - 10%; vlastné zdroje - 5%)
c) Ostatné subjekty verejnej správny, poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu (ERDF - 85%; ŠR - 10%; vlastné zdroje - 5%)
d) Mimovládna organizácia (ERDF - 85%; ŠR - 10%; vlastné zdroje - 5%)
e) Subjekty súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci, poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu (RDF - 85%; ŠR - 5%; vlastné zdroje - 10%)
f) Organizácia štátnej správy, subjekty poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu (ERDF - 85%; ŠR - 15%; vlastné zdroje - 0%)
2) Viac rozvinutú región:
g) Obec, mesto, združenie obcí (ERDF - 50%; ŠR - 45%; vlastné zdroje - 5%)
h) Samosprávny kraj (ERDF - 50%; ŠR - 45%; vlastné zdroje - 5%)
i) Ostatné subjekty verejnej správy, poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu (ERDF - 50%; ŠR - 45%; vlastné zdroje - 5%)
j) Mimovládna organizácia ((ERDF - 50%; ŠR - 45%; vlastné zdroje - 5%)
k) Subjekty súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci - FO a PO, poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu (ERDF - 50%; ŠR - 40%; vlastné zdroje - 10%)
l) Organizácia štátnej správy (ERDF - 50%; ŠR - 50%; vlastné zdroje - 0%)

Oprávnené územie:

Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie SR s výnimkou RIÚS Bratislavského kraja, RIÚS Žilinského kraja a RIÚS Prešovského kraja.

Mestská oblasť mesta Bratislava: Bratislava, Malacky, Plavecký Štvrtok, Láb, Zohor, Stupava, Borinka, Marianka, Kostolište, Lozorno, Záhorská Ves, Vysoká pri Morave, Jablonové, Pezinok, Modra, Limbach, Svätý Jur, Šenkvice, Viničné, Slovenský Grob, Vinosady, Senec, Kalinkovo, Hamuliakovo, Dunajská Lužná, Rovinka, Miloslavov, Most pri Bratislave, Zálesie, Malinovo, Ivanka pri Dunaji, Nová Dedinka, Veľký Biel, Chorvátsky Grob, Bernolákovo, Tomášov.

Minimálna a maximálna výška nenávratného finančného príspevku NIE JE STANOVENÁ.

Viac informácií o výzve nájdete na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Changed at: 13. 8. 2020 12:11 Changed by: elovasikova
Created at: 13. 8. 2020 11:32 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy