Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti: Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov
Dátum uzávierky: 30. 6. 2020
Program: PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020
Oblasť: Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybolov
Oprávnení žiadatelia: Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti:

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Oblasť:

Táto výzva je zameraná na rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti vo všetkých krajoch Slovenska.

Oprávnené projekty:

Oprávnené projekty zamerané na rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti - oprávnenými aktivitami sú aktivity smerujúce k realizácii podnikateľského plánu.

Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu:

1. Oprávnené náklady sú výlučne náklady uvedené v podnikateľskom pláne. Vzhľadom na to, že podmienkou podpory je predloženie podnikateľského plánu a jeho správna realizácia, oprávnené výdavky sú bez obmedzení a nepreukazujú sa. Výdavky uvedené v podnikateľskom pláne nemôžu byť uplatnené v rámci oprávnených výdavkov v iných opatreniach v rámci PRV SR 2014 – 2020, ani v rámci iných podporných opatrení financovaných z verejných zdrojov (zdrojov EÚ, národných zdrojov).

2. Správnou realizáciou podnikateľského plánu sa rozumie zabezpečenie aktivít popísaných v podnikateľskom pláne a súčasne dodržanie, resp. prekročenie hodnoty štandardného výstupu podniku žiadateľa, ktorý preukázal pri podaní ŽoNFP. Správna realizácia podnikateľského plánu bude predmetom administratívnej kontroly a kontroly na mieste.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnenosť žiadateľa:

Malý poľnohospodársky podnik - fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) podnikajúca v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorej výrobný potenciál poľnohospodárskeho podniku, meraný štandardným výstupom2 , prevyšuje 2 štandardný výstup poľnohospodárskeho podniku je priemernou peňažnou hodnotou produkcie vyjadrenou v € na 1 hektár alebo 1 hospodárske zviera. 5 4 000 EUR a neprevyšuje 9 999 EUR. Príručka EK pre používateľov k definícii MSP tvorí prílohu č. 7 tejto výzvy.

Štandardný výstup poľnohospodárskeho podniku predstavuje súčet štandardných výstupov každej komodity, ktorú daný podnik obhospodaruje. Preukazuje sa pri podaní ŽoNFP. Za základ pre výpočet štandardného výstupu podniku sa použijú koeficienty štandardného výstupu uvedené v bode 2.1.2 výzvy3 . Hodnota štandardného výstupu podniku v intervale od 4 000 EUR do 9 999 EUR (vrátane) sa preukazuje len pri podaní ŽoNFP, a to nasledovne: a) v prípade rastlinnej výroby žiadosťou o priamu podporu na PPA4 , ktorú podal v predchádzajúcom kalendárnom roku. b) v prípade živočíšnej výroby registráciou všetkých zvierat v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, resp. v obdobnej evidencii ku dňu podania ŽoNFP.

Preukázanie poľnohospodárskej činnosti podniku minimálne 24 mesiacov pred dátumom podania ŽoNFP. Vykonávanie poľnohospodárskej činnosti za obdobie minimálne 24 mesiacov pred dátumom podania ŽoNFP bude overené na základe žiadostí o priamu podporu žiadateľa za roky 2018 a 2019 na sekcii priamych podpôr PPA a/alebo zvierat v rokoch 2018 a 2019 na základe evidencie zvierat žiadateľa v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, resp. v obdobnej evidencii.

Výška oprávnených výdavkov (OV) na jeden projekt:

·        Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): 15 000 Eur

·        Ostatné regióny (Bratislavský kraj): 15 000 Eur

Termín podania žiadosti: 30.06.2020

Viac informácií na: https://www.apa.sk/aktualne-vyzvy


Changed at: 14. 4. 2020 9:27 Changed by: Silvia Hilkova
Created at: 14. 4. 2020 9:09 Created by: Silvia Hilkova
     
spacer
dummy