Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti: Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov
Dátum uzávierky: 30. 6. 2020
Program: PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020
Oblasť: Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybolov
Oprávnení žiadatelia: Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti: Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

 
Oblasť: táto výzva je zameraná na pomoc pri začatí podnikateľskej činnosti zameranej na špeciálnu rastlinnú a/alebo živočíšnu výrobu.
 
Oprávnené projekty:
Oprávnené projekty sú projekty zamerané na začatie podnikateľskej činnosti a rozvoj poľnohospodárskych podnikov mladých poľnohospodárov. Oprávnenými aktivitami sú aktivity smerujúce k realizácii podnikateľského plánu zameraného na začatie podnikateľskej činnosti mladého poľnohospodára v oblasti živočíšnej a/alebo rastlinnej výroby.

Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu:
1. Oprávnené náklady sú výlučne náklady uvedené v podnikateľskom pláne. Vzhľadom na to, že podmienkou podpory je predloženie podnikateľského plánu a jeho správna realizácia, oprávnené výdavky sú bez obmedzení a nepreukazujú sa. Výdavky uvedené v podnikateľskom pláne nemôžu byť uplatnené v rámci oprávnených výdavkov v iných opatreniach v rámci PRV SR 2014 – 2020, ani v rámci iných podporných opatrení financovaných z verejných zdrojov (zdrojov EÚ, národných zdrojov).
2. Správnou realizáciou podnikateľského plánu sa rozumie zabezpečenie aktivít popísaných v podnikateľskom pláne a súčasne dodržanie, resp. prekročenie hodnoty štandardného výstupu podniku žiadateľa, ktorý preukázal pri podaní ŽoNFP. Správna realizácia podnikateľského plánu bude predmetom administratívnej kontroly a kontroly na mieste.
 
Oprávnené územie:
 
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
 
O finančnú podporu sa môžu uchádzať tieto subjekty: 
Veľké podniky
Malé a stredné podniky

Výška oprávnených výdavkov (OV) na jeden projekt:
 
Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): 50 000 Eur
Ostatné regióny (Bratislavský kraj): 50 000 Eur
 
Termín podania žiadosti: 30.06.2020 
Viac informácií na: https://www.apa.sk/aktualne-vyzvy 

Changed at: 14. 4. 2020 9:28 Changed by: Silvia Hilkova
Created at: 9. 4. 2020 11:55 Created by: Silvia Hilkova
     
spacer
dummy