Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre
Dátum uzávierky: 19. 11. 2019
Program: Granty EHP 2014 - 2021
Oblasť: Kultúra
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Ostatné
Charakteristika:

Cieľom tejto otvorenej výzvy je podpora projektov obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné využitie alebo ďalšie využitie kultúrnych pamiatok a podpora ich podnikateľského potenciálu.

Výstup programu: Zlepšený stav kultúrneho dedičstva

Výsledok programu: Obnovené a revitalizované kultúrne dedičstvo

Min. výška žiadaného grantu: 200.000 Eur

Max.výška žiadaného grantu: 1.000.000 Eur

Oprávnení žiadatelia: akýkoľvek verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný subjekt, ako aj mimovládne organizácie založené ako právnická osoba v SR. Fyzikcé osobý nie sú oprávnené.

Oprávnené aktivity

Projektový grant môže byť použitý na nasledujúce kultúrne účely a aktivity:

(a) múzeá, archívy, knižnice, umelecké a kultúrne centrá alebo priestory určené na umelecké a kultúrne účely, divadlá, kiná, opery, koncertné siene, iné organizácie venujúce sa živým vystúpeniam, inštitúcie filmového dedičstva a ďalšie podobné umelecké a kultúrne infraštruktúry, organizácie a inštitúcie;

(b) hmotné dedičstvo vrátane všetkých foriem hnuteľného a nehnuteľného kultúrneho dedičstva a archeologických nálezísk, pamiatok, lokalít a budov historického významu; prírodné dedičstvo súvisiace s kultúrnym dedičstvom alebo ak je formálne uznané za kultúrne alebo prírodné dedičstvo príslušnými verejnými orgánmi;

(c) nehmotné dedičstvo v akejkoľvek forme vrátane folklórnych zvyklostí a remesiel;

(d) umelecké alebo kultúrne podujatia a predstavenia, festivaly, výstavy a iné podobné kultúrne činnosti;

(e) kultúrne a umelecké vzdelávacie činnosti, ako aj podpora chápania významu ochrany a podpory rozmanitosti kultúrnych prejavov prostredníctvom vzdelávacích programov a programov zvyšovania verejného povedomia, a to aj pomocou nových technológií;

(f) písanie, editovanie, produkcia, distribúcia, digitalizácia a publikovanie hudby a literatúry, vrátane prekladov.

Ďalšie podrobné informácie k výzve nájdete tu.


Changed at: 26. 7. 2019 13:30 Changed by: elovasikova
Created at: 26. 7. 2019 13:13 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy