Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Podpora realizácie infraštruktúry v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach
Program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Oblasť: Životné prostredie
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Ostatné
Charakteristika:

Podpora realizácie infraštruktúry v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach

Zameranie:
Výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd

Podporované oblasti:
Príspevok v rámci tejto výzvy bude poskytovaný na nasledovné hlavné aktivity projektu:
1. Stoková sieť
výstavba, resp. dobudovanie stokovej siete (vrátane vybudovania samostatného zberača),
2. Čistiareň odpadových vôd
výstavba, resp. dobudovanie čistiarní odpadových vôd

Oprávnené územie:
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj

Oprávnení žiadatelia:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:
A. obec,
B. združenie obcí,
C. právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
D. vlastníci verejných kanalizácií podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách


Výzva aktuálna:
od 12.06.2018 do 31.12.2019

Výška dotácie:
nie je stanovená

Viac informácií na: http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/06/000_43_vyzva_kanliz--cie_--OV.pdf


Changed at: 7. 5. 2019 11:42 Changed by: Silvia Hilkova
Created at: 7. 5. 2019 11:41 Created by: Silvia Hilkova
     
spacer
dummy