Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Zabezpečovanie výkonnostného a vrcholového športu a rozvoja telesnej kultúry v športových kluboch polície a organizovania športových súťaží a športových podujatí Úniou telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky
Dátum uzávierky: 13. 5. 2019
Program: Dotácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Informatizácia spoločnosti
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Charakteristika:
Zabezpečovanie výkonnostného a vrcholového športu a rozvoja telesnej kultúry v športových kluboch polície a organizovania športových súťaží a športových podujatí Úniou telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky.
Cieľ projektu:
Zlepšovanie výsledkov športovcov športových klubov polície a úspešná reprezentácia rezortu MV SR doma i v zahraničí, propagácia športu a výchova mladej generácie k správnym zásadám životného štýlu.
Oprávnené aktivity:
Dotáciu možno poskytnúť organizácii na projekty zamerané na:
•    Účasť jednotlivcov a družstiev všetkých vekových kategórií v  súťažiach  na Slovensku, v medzinárodných súťažiach na Slovensku i v zahraničí, zabezpečenie ich športovej prípravy/ tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory, prípravné stretnutia na Slovensku i v zahraničí, náklady športovcov a nevyhnutného realizačného tímu spojené so zabezpečením prípravy športovcov a ich účasti na súťažiach doma i v zahraničí, pitný režim a doplnky výživy, zdravotné zabezpečenie, funkčné a lekárske vyšetrenia, regeneráciu a rehabilitáciu športovcov, športovú výstroj a materiálne vybavenie neinvestičného charakteru, organizovanie športových súťaží, podujatí a aktivít pre členov športových klubov polície, vzdelávanie trénerov a ďalších odborných pracovníkov, poplatky športovým zväzom, medzinárodným športovým organizáciám a účasť na zasadnutiach ich orgánov, činnosť orgánov a odborných komisií, činnosť sekretariátov;
•    Organizovanie športových podujatí pre policajtov, zamestnancov MV SR a ich rodinných príslušníkov.
Oprávnení žiadatelia:
Žiadosť o dotáciu si môžu podať subjekty uvedené v § 3 zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a športové kluby, ktoré plnia povinnosti športovej organizácie spĺňajúcej  zákonné požiadavky na spôsobilosť  prijímateľa verejných prostriedkov a to v čase, spôsobom a v rozsahu, ktorý určuje  zákon č.  440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov.
Výška dotácie:
Minimálna výška dotácie:   500,- eur v kategórii 600
Maximálna výška dotácie: 300 000,- eur v kategórii 600

Dátum uzávierky žiadosti: 13.5.2019
Viac informácií tu.  


Changed at: 18. 4. 2019 16:07 Changed by: elovasikova
Created at: 18. 4. 2019 15:53 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy