Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Rozvoj odborného vzdelávania pre znevýhodnené skupiny v Afrike a Ázii
Dátum uzávierky: 15. 2. 2019
Oblasť: Vzdelávanie
Oprávnení žiadatelia: Súkromný sektor
Oprávnené územie: Ostatné
Charakteristika:

Účasť vo výzve na predkladanie návrhov je otvorená za rovnakých podmienok všetkým právnickým osobám. Na zabezpečenie udržateľnosti akcie musí byť minimálne 1 žiadateľ (hlavný žiadateľ a / alebo spolužiadateľ) legálne založený a registrovaný v krajine, v ktorej sa činnosť uskutočňuje – zoznam krajín.

Vedúci žiadateľ musí byť mimovládnou a neziskovou organizáciou a musí spolupracovať s aspoň 1 spolužiadateľom.

Spolužiadatelia musia spĺňať kritériá oprávnenosti, ktoré sa vzťahujú na samotného hlavného žiadateľa. Okrem toho sú však oprávnené aj tieto:

  • inštitúcie a organizácie produkujúce zisk
  • inštitúcie a organizácie verejného sektora (ako sú centrá odborného vzdelávania a prípravy, služby zamestnanosti) alebo orgány verejného sektora (napríklad vnútroštátne, regionálne a miestne orgány).

Čo sa financuje?

Štyrmi prioritami sú vývoj, testovanie a / alebo implementácia inovačných stratégií a prístupov, ktoré vedú k zlepšeniu v týchto oblastiach odboorného vzdelávania a prípravy:

  • Prístup (prístup a neustále zapisovanie znevýhodnených a zraniteľných skupín do systému odborného vzdelávania a prípravy)
  • Dokončenie (zlepšenie výučby / odbornej prípravy a vzdelávania zamerané na potreby znevýhodnených a zraniteľných skupín a zabránenie ich vyradeniu zo systému odborného vzdelávania a prípravy alebo zabezpečeniu ich opätovného začlenenia).
  • Prechod (Prechod znevýhodnených a zraniteľných skupín z formálneho a neformálneho odborného vzdelávania a prípravy do práce a zvýšená integrácia na formálny a neformálny trh práce).
  • Priebežné vzdelávanie na pracovisku (vzdelávanie na pracovisku prostredníctvom odbornej prípravy na pracovisku, uznávanie predchádzajúceho vzdelávania a programy zamerané na dopyt pre znevýhodnené a zraniteľné skupiny).

Kompletné informácie nájdete tu (v anglickom jazyku).

 


Changed at: 7. 12. 2018 14:11 Changed by: ebalazovicova
Created at: 7. 12. 2018 14:06 Created by: ebalazovicova
     
spacer
dummy