Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Rozvoj konkurencieschopných malých a stredných podnikov v BSK
Program: Výskum a inovácie
Oblasť: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Oprávnení žiadatelia: Súkromný sektor
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Charakteristika:

Výzva je zameraná na podporu MSP a ich zapojenie do programov EÚ, konkrétne do fázy 2 SME Instrumentu (nástroj pre MSP a súčasť programu Horizont 2020). Žiadateľom môže byť projekt so sídlom a realizáciou na území BSK. Dátum uzávierky bude zverejený na webovom sídle - je aktuálna do vyčerpania finančných prostriedkov.

Viac informácii:

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/2562018_vyzva_opvai-mhdp2018411-19/


Changed at: 9. 7. 2018 11:35 Changed by: Patricia Balajova
Created at: 9. 7. 2018 11:35 Created by: Patricia Balajova
     
spacer
dummy