Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Zelené oázy 2018
Dátum uzávierky: 11. 12. 2017
Program: Grantovy program Zelené oázy
Oblasť: Životné prostredie
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Zelené oázy 2018 - 12. ročníka grantového programu spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a Nadácie Ekopolis.
Cieľ programu
Grantový program Zelené oázy podporuje aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych
samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení
ekologicky hodnotných lokalít a trás. Dôležitým cieľom programu je podpora spolupráce a partnerstiev na
lokálnej úrovni medzi vyššie spomenutými subjektami. Program podporuje trvalú starostlivosť
o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody
a trvalú udržateľnosť

Cieľové územia
Presne vymedzené zelené územia a trasy v intravilánoch alebo v bezprostrednom okolí miest a obcí
(verejné parky, oddychové zóny a ihriská, školské záhrady a parky, stojaté vodné plochy, a vodné toky,
mokrade a biokoridory, trasy pre nemotorovú dopravu, náučné chodníky, prírodne a kultúrne zaujímavé
lokality, nevyužívané, prípadne zanedbané plochy s potenciálom na ich využitie a pod.).

Grantový program podporuje
• environmentálne prijateľným spôsobom vytvorené alebo obnovené prvky drobnej záhradnej a parkovej
architektúry na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach, napríklad stojany na bicykle,
lavičky, stoly, prístrešky, mostíky, informačné panely a umelecké prvky, zariadenia slúžiace na oddych;
• projekty športovo-rekreačného charakteru podporujúce trávenie voľného času v prírode;
• výsadbu novej zelene a revitalizáciu pôvodnej zelene (dreviny, trvalé trávnaté porasty, kvety, ovocné
a zeleninové kultúry);
• vytváranie a zveľaďovanie produkčných záhrad, políčok a sadov na verejných priestoroch (obecné,
školské, komunitné a pod.);
• čistenie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch, vrátane revitalizácie brehových porastov;
• zveľaďovanie lokalít, trás a chodníkov – vodných, cykloturistických, peších, konských (vytvorenie
a úprava náučných chodníkov a cyklochodníkov, budovanie zázemia pre rozvoj vodáckeho športu
a vodáckej turistiky a pod.);
• sprístupnenie a propagáciu prírodne, kultúrne a historicky zaujímavých lokalít;
• prezentáciu lokálnych produktov;
• zriadenie vhodných ukážkových priestorov a podpora chovu malých hospodárskych zvierat v kombinácii
s vyššie uvedenými zelenými plochami;
• sprístupnenie, úpravu a dotvorenie príťažlivých, hodnotných a zaujímavých lokalít v chránených alebo
inak krajinársky hodnotných územiach a miest.
Kto môže žiadať o grant
• registrované mimovládne neziskové organizácie
• základné a stredné školy a učilištia
• centrá voľného času a komunitné centrá
• mestá a obce – len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov

Výška grantu
Grant môže byť poskytnutý v rozmedzí 1 000 – 5 000 eur. Pri zostavovaní rozpočtu, ktorý musí byť súčasťou
projektu, vychádzajte z vašich reálnych potrieb.

Dôležité termíny grantového programu Zelené oázy 2018
• 18. október 2017 - vyhlásenie 12. ročníka grantového programu Zelené oázy 2018
• 11. december 2017 o 16:00 - uzávierka prijímania predbežných žiadostí o grant (v 1. kole) v rámci
programu Zelené oázy
• 15. január 2018 - vyhodnotenie predbežných žiadostí (v 1. kole), oznámenie žiadateľom a zaslanie
výzvy na predloženie komplexných žiadostí
• 12. február 2018 o 16:00 - uzávierka prijímania komplexných žiadostí (v 2. kole)
• marec 2018 – zverejnenie podporených projektov
• apríl až september 2018 - realizácia projektov
• október 2018 - vyhodnotenie ročníka 2018

Viac tu


Changed at: 28. 11. 2017 9:19 Changed by: elovasikova
Created at: 28. 11. 2017 9:19 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy