Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Budúcnosť aj s autizmom
Dátum uzávierky: 13. 9. 2017
Program: Nadácia Volkswagen Slovakia
Oblasť: Vzdelávanie
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Nadácia Volkswagen Slovakia, uvedomujúc si špecifické potreby detí s poruchou psychického vývinu, podporuje výchovno-vzdelávacie procesy, inovatívne terapeutické prístupy a integráciu detí s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom, prostredníctvom grantového programu "Budúcnosť aj s autizmom".
Ciele grantového programu:
•    Podporiť výchovno-vzdelávacie procesy a integráciu detí s autizmom
•    Podporiť rozvoj individuálnych schopností a sociálnych kompetencií detí s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom
•    Podporiť inovatívne formy vzdelávania a aktivizáciu autistických detí
•    Podporiť odbúravanie zažitých stereotypov
•    Podporiť rozvoj inovatívnych terapeutických prístupov
Žiadateľ:
•    Materské školy pre deti s autizmom (verejné i neverejné zariadenia)
•    Základné školy pre deti s autizmom (verejné i neverejné zariadenia)
•    Štandardné materské, resp. základné školy, ktorých súčasťou je špecializovaná trieda pre deti s autistickým syndrómom
•    Špecializované zariadenia pre deti s autizmom
•    Neziskové organizácie zaoberajúce sa autistickými deťmi
Témy grantového programu pre rok 2017:
•    Výchova, vzdelávanie, sociálna integrácia a rozvoj individuálnych schopností detí s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom
Príklady možností projektov:
•    zriadenie, vybavenie, alebo revitalizácia edukačných priestorov a terapeutických miestností slúžiacich na prácu s autistickými deťmi
•    zakúpenie edukačných materiálov, výchovných a terapeutických pomôcok
•    zavedenie pravidelných dlhodobých edukačných aktivít pre autistické deti
•    zriadenie a vybavenie špeciálnych priestorov pre aktivizáciu a sociálnu integráciu detí postihnutých autistickým syndrómom.

Maximálna výška podpory: 3 500 € na projekt
Začiatok prijímania žiadostí: 25. mája 2017
Realizácia projektov: september 2017 – jún 2018
Uzávierka prijímania žiadostí: 13. septembra 2017

viac informácii nájdete priamo na webstránke Nadácie Volkswagen Slovakia


Changed at: 31. 5. 2017 11:16 Changed by: elovasikova
Created at: 31. 5. 2017 11:16 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy