Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Zdravie na tanieri 2017
Dátum uzávierky: 19. 5. 2017
Oblasť: Vzdelávanie
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  na podporu Celospoločenských programov podpory zdravia a zdravého životného štýlu vyčlenilo finančné prostriedky z rozpočtu kapitoly na rok 2017 na dotácie k projektu Zdravie na tanieri 2017. Účelové finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto výzvy sú určené pre zriaďovateľa zariadenia školského stravovania podľa §6 ods. 2 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Cieľom podpory je najmä :
Prevencia obezity
-  motiváciou detí a žiakov k zmene stravovacích návykov využitím regionálnych potravinárskych produktov
-  sprievodnými aktivitami s cieľom vytvoriť zdravé prostredie v škole „SMART  ŠKOLA“, a podpory predaja zdravšej voľby nápojov a potravín v školách prostredníctvom „SMART FOOD“ automatov
-  pitným režimom na tému „Moje aqua video“ alebo „Moje aqua selfie“

Jediným oprávneným žiadateľom je obec ako zriaďovateľ zariadenia školského stravovania podľa §6 ods. 2 písm. e) zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstva a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Celkovo je na výzvu vyčlenených 100 000 EUR. Najnižšia alokácia pre jedného žiadateľa je 5 000 EUR, najvyššia zas 10 000 EUR. Výška finančnej spoluúčasti je minimálne 5%. Projekt sa môže uskutočniť od 1. augusta 2017 do 30. novembra 2017.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.


Changed at: 24. 4. 2017 11:32 Changed by: Martin Lukac
Created at: 24. 4. 2017 11:32 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy