Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu ,,Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2017"
Dátum uzávierky: 26. 5. 2017
Oblasť: Vzdelávanie
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky vo výške 300 000,- € na kapitálové výdavky na financovanie rozvojových projektov zameraných na odstránenie stavebných bariér v základných školách,  v ktorých sa vzdelávajú žiaci so zdravotným postihnutím a v špeciálnych školách (okrem špeciálnych materských škôl).

Maximálna výška finančného príspevku MŠVVaŠ SR na jeden rozvojový projekt zameraný na odstránenie stavebných bariér je v roku 2017 stanovená na 15 000 €.

Žiadosť s rozpisom rozpočtu predkladá oprávnený žiadateľ (uvedený vo výzve) príslušnému Okresnému úradu v sídle kraja, odboru školstva v termíne do 26. mája 2017. Trvanie projektu je povolené od 1. júla 2017 do 31. decembra 2017.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 


Changed at: 24. 4. 2017 10:31 Changed by: Martin Lukac
Created at: 24. 4. 2017 10:31 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy