Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality
Dátum uzávierky: 8. 5. 2017
Oblasť: Regióny a ich rozvoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:
- fyzické osoby
- právnické osoby
Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo štátnym účelovým fondom.

ZÁKLADNÝ CIEĽ:
Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania.
Prioritne budú podporené aktivity, ktorých cieľom je:
- znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti
- zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí
- prevencia kriminality v rizikových skupinách
- pomoc obetiam trestných činov

Termín uzávierky: 8. máj 2017. Na dotácie možno v roku 2017 rozdeliť 1 328 000 €, pričom na jeden projekt je možné poskytnúť maximálne 66 000 €.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR.

 


Changed at: 19. 4. 2017 10:19 Changed by: Martin Lukac
Created at: 19. 4. 2017 10:19 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy