Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: 17. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - Zabezpečenie spojitosti vodných tokov
Dátum uzávierky: 30. 4. 2017
Program: OP Kvalita životného prostredia
Oblasť: Životné prostredie
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita 1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek
Špecifický cieľ 1.2.3 Vytvorenie  východísk  pre  stanovenie  opatrení  smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd

Oprávnenými žiadateľmi sú :

S nulovou výškou spolufinancovania to sú : štátna organizácia vykonávajúca správu vodohospodársky významných vodných tokov a správu vodných stavieb, štátna organizácia vykonávajúca správu drobných vodných tokov – organizácia štátnej správy a nájomcovia/vypožičiavatelia drobných vodných tokov alebo ich úsekov podľa vodného zákona - organizácie štátnej správy.

S 5% výškou spolufinancovania to sú : nájomcovia/vypožičiavatelia drobných vodných tokov alebo ich úsekov podľa vodného zákona:
- subjekty územnej samosprávy (obec, vyšší územný celok a ich rozpočtové apríspevkové organizácie)
- ostatné subjekty verejnej správy
- mimovládne / neziskové organizácie

S 10% výškou spolufinancovania to sú : nájomcovia / vypožičiavatelia / správcovia drobných vodných tokov alebo ich úsekov podľa vodného zákona nespadajúci do vyššie uvedených kategórií žiadateľov

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 21 000 000 EUR.

Termín uzávierky prvého hodnotiaceho kola je 30. apríl 2017. Termín uzávierky druhého hodnotiaceho kola je 31. júl 2017.

Viac informácií nájdete na oficiálnej webovej stránke operačného programu.
 

 


Changed at: 1. 3. 2017 9:50 Changed by: Martin Lukac
Created at: 1. 3. 2017 9:49 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy