Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Obnovme svoj dom - podprogram 1.6 - Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy
Dátum uzávierky: 18. 4. 2017
Oblasť: Kultúra
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom Výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2017 pre podprogram 1.6 - Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy.

Za oprávnených žiadateľov podľa tejto výzvy sú považovaní :
- obec,
- vyšší územný celok,
- rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec,
- registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
- vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky,
- Matica slovenská,
- občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky,
- nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky,
- nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky,
- neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,
- fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov.

Zároveň za oprávnených žiadateľov sú považované subjekty v zmysle definície oprávnených žiadateľov, ktorí nevykonávajú hospodársku činnosť v predmetnej nehnuteľnosti, tzn. neprenajímajú viac ako 20% z plochy, alebo 20 % z celkového času na komerčné aktivity. Príjem zo vstupného ktorý nepokrýva celé náklady prevádzky nehnuteľnosti tiež nie je považovaný za vykonávanie hospodárskej činnosti.

Upozornenie : Upozorňujeme žiadateľov, že na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, ktorou je bytový dom, môže žiadosť podať len vlastník bytového domu alebo právnická osoba podľa § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Disponibilný objem finančných prostriedkov na danú výzvu : 5 400 000 EUR
Maximálna výška poskytnutej dotácie na jeden projekt : 950 000 EUR

Uzávierka prijímania žiadostí je 18. apríla 2017 a posudzovania úplnosti žiadostí je 30. apríla 2017. Prvé hodnotiace kolo prebehne do 15. mája 2017, druhé kolo zas do 20. mája 2017.

Viac potrebných informácií a všetky dôležité dokumenty nájdete v príslušnej zložke webovej stránky Ministerstva kultúry SR.

 


Changed at: 1. 3. 2017 9:27 Changed by: Martin Lukac
Created at: 1. 3. 2017 9:24 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy