Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu
Dátum uzávierky: 28. 2. 2017
Program: Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko
Oblasť: Cezhraničná a územná spolupráca
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Ostatné
Charakteristika:

Grant je určený pre výskumné a vzdelávacie organizácie, ako aj ďalšie subjekty, na financovanie spolupráce s rakúskymi partnermi. Cieľom je zlepšiť kapacity cezhraničného vzdelávacieho systému a výskumu.

Oprávnení žiadatelia sú :
- regionálne orgány a organizácie zriadené a riadené regionálnymi orgánmi
- národné orgány a organizácie zriadené a riadené národnými orgánmi
- siete, združenia, klastre
- inštitúcie výskumu a vývoja
- univerzity
- stredné školy
- školiace inštitúcie a inštitúcie odborného vzdelávania
- organizácie podporujúce podnikanie (napr. obchodné komory, asociácia zamestnávateľov, pracovné združenia)
- Európske zoskupenie územnej spolupráce
- a iné (okrem politických strán)

Projekt musí mať cezhraničný dopad a musí byť založený na partnerstve, ktoré pozostáva z minimálne jedného partnera zo Slovenskej republiky a minimálne jedného partnera z Rakúskej republiky.

Minimálna výška príspevku je 100 000 EUR, maximálna výška príspevku nie je určená. Indikatívna výška alokácie je 19 683 142 EUR. Miera spolufinancovania jednotlivých projektových zámerov zo zdrojov EÚ je vo výške 100 % pre štátne orgány a organizácie zriadené štátom, 95% pre verejné inštitúcie, neziskové a mimovládne organizácie a 90 % pre súkromný sektor.

Viac informácií nájdete tu.

 


Changed at: 20. 2. 2017 12:31 Changed by: Martin Lukac
Created at: 20. 2. 2017 12:28 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy