Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Posilnenie inštitucionálnej spolupráce s Rakúskom
Dátum uzávierky: 28. 2. 2017
Program: Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko
Oblasť: Cezhraničná a územná spolupráca
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Ostatné
Charakteristika:

Grant je možné použiť na financovanie spolupráce s rakúskymi partnermi v oblasti vzdelávania, územnej spolupráce, či rozvoj spoločných kapacít a koordinácie poskytovania služieb.

Oprávnení žiadatelia sú :
- miestne, regionálne a národné verejné orgány a organizácie zriadené a riadené miestnymi, regionálnymi a národnými verejnými orgánmi
- národné orgány a organizácie zriadené a riadené národnými orgánmi
- mimovládne organizácie
- asociácie, siete
- vzdelávacie inštitúcie (škôlky. základné školy)
- ostatné podporujúce inštitúcie (školská inšpekcia)
- Európske zoskupenie územnej spolupráce
- a iné (okrem politických strán)

Projekt musí mať cezhraničný dopad a musí byť založený na partnerstve, ktoré pozostáva z minimálne jedného partnera zo Slovenskej republiky a minimálne jedného partnera z Rakúskej republiky.

Uzávierka na hodnotenie žiadostí v prvom hodnotiacom kole je 28. február 2017.

Minimálna výška príspevku je 100 000 EUR, maximálna výška príspevku nie je určená. Indikatívna výška alokácie je 14 180 976 EUR. Miera spolufinancovania jednotlivých projektových zámerov zo zdrojov EÚ je vo výške 100 % pre štátne orgány a organizácie zriadené štátom, 95% pre verejné inštitúcie, neziskové a mimovládne organizácie a 90 % pre súkromný sektor. 

Viac informácií nájdete tu.

 


Changed at: 20. 2. 2017 12:41 Changed by: Martin Lukac
Created at: 20. 2. 2017 12:10 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy