Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom
Dátum uzávierky: 15. 3. 2017
Oblasť: Životné prostredie
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Túto výzvu na poskytovanie finančných prostriedkov vo forme dotácií vyhlásil Enviromentálny fond.

Oprávnenými žiadateľmi sú obce a združenia obcí.

Oprávnené aktivity :
- zber odpadu v miestach s nezákonne umiestneným odpadom,
- odvoz/zvoz/doprava  odpadu  z miest s nezákonne umiestneným odpadom  na skládku odpadov/do spaľovne odpadov,
- uloženie/zneškodnenie odpadu z miesta s nezákonne umiestneným odpadom na skládku odpadov v spaľovni odpadov,
- vytriedenie a zhodnotenie odpadu, ak je to vzhľadom na charakter umiestneného odpadu možné alebo účelné,
- sanácia/úprava miesta s nezákonne umiestneným odpadom do pôvodného stavu, avšak iba v kombinácii a v následnosti na vyššie uvedené aktivity,
- kombinácia vyššie uvedených aktivít

Termín podania žiadostí o príspevok je 15. marca 2017. Výška dotácie je v maximálnej výške 50 000 EUR, pričom miera spolufinancovania zo zdrojov vyhlasovateľa je 95 %.

Viac informácií nájdete tu alebo na webovej stránke Environmentálneho fondu - treba zrolovať stránku nižšie, v kapitole Formuláre nájdete dokument k príslušnej aktivite (činnosť C4).

 


Changed at: 20. 2. 2017 11:53 Changed by: Martin Lukac
Created at: 20. 2. 2017 11:53 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy