Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí
Program: OP Ľudské zdroje
Oblasť: Deti a mládež
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Grant je zameraný na pomoc deťom a rodičom pri riešení výchovných či rodinných problémov. Z výzvy je možné financovať napríklad sociálne poradenstvo, psychologickú pomoc alebo programy zamedzujúce ohrozovaniu členov rodiny.

Oprávnení žiadatelia sú :
Výzva je určená pre subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
- štátne rozpočtové organizácie
- obce a mestá a nimi založené alebo zriaďované právnické osoby
- združenia obcí
- VÚC a nimi založené alebo zriaďované právnické osoby
- neziskové organizácie a občianske združenia
- nadácie
- cirkvi a náboženské spoločnosti
- Slovenský Červený kríž

Výška finančnej alokácie pre Bratislavský kraj je 4 500 000 EUR - celkové náklady na jeden projekt nesmú presiahnuť sumu 4 000 000 EUR. Miera spolufinancovania jednotlivých projektových zámerov zo zdrojov EÚ je vo výške 100 % pre štátne rozpočtové organizácie a 95% pre ostatných oprávnených žiadateľov. Výška dotácie na jeden projekt sa môže pohybovať v rozmedzí 25 000 až 500 000 EUR.

Termín predkladania projektových zámerov je možný do vyčerpania finančnej alokácie. Termín prvého hodnotiaceho kola je stanovený na 22. marca 2017. 

Viac informácií nájdete tu.

 


Changed at: 20. 2. 2017 11:44 Changed by: Martin Lukac
Created at: 20. 2. 2017 11:36 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy