Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Dátum uzávierky: 28. 2. 2017
Program: IROP
Oblasť: Vzdelávanie
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Túto výzvu vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program.

Oprávnení žiadatelia sú :
- organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy)
- ostatné subjekty verejnej správy (samosprávne kraje, stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov)
- nezisková organizácia (zriaďovateľ / zakladateľ školy, poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania)
- cirkev a náboženská spoločnosť (zriaďovateľ / zakladateľ školy)
- združenie (zriaďovateľ / zakladateľ školy, poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania)
- súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci - fyzické a právnické osoby, stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti právnickej osoby

Výška finančnej alokácie pre Bratislavský kraj je 9 000 000 EUR - celkové náklady na jeden projekt nesmú presiahnuť sumu 4 000 000 EUR. Miera spolufinancovania jednotlivých projektových zámerov zo zdrojov EÚ je vo výške 100 % pre organizácie štátnej správy, 95% pre subjekty verejnej správy, neziskové a mimovládne organizácie a 90 % pre súkromný sektor.

Termín predkladania projektových zámerov je 28. február 2017 (utorok). Termín na predkladanie žiadostí o príspevok bude uzavretý prvým hodnotiacim kolom - dňa 15. mája 2017. 

Viac informácií nájdete tu.

 


Changed at: 20. 2. 2017 11:23 Changed by: Martin Lukac
Created at: 20. 2. 2017 11:23 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy