Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí - Európsky rámec pre mobilitu učňov. Rozvíjanie európskeho občianstva a zručností prostredníctvom začleňovania sa na trh
Dátum uzávierky: 29. 3. 2017
Oblasť: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie:
Charakteristika:

Vyčlenená finančná alokácia na spolufinancovanie zo zdrojov Európskej únie je vo výške 2 841 856  EUR. Príspevok EÚ nesmie prekročiť 85% z celkových oprávnených nákladov. Odporúčaná výška grantu pre jednotlivé žiadosti je v rozmedzí 300 000 až 500 000 eur.

Oprávnenými územiami sú štátne územia členských krajín EÚ. Oprávnenými žiadateľmi sú verejné a súkromné organizácie aktívne v oblasti odborného vzdelávania.

V tejto výzve sa o financie môžu uchádzať aspoň dvojčlenné konzorciá (hlavný žiadateľ a spolužiadateľ) z minimálne dvoch členských štátov. Do projektu je možné prizvať aj asociovaného partnera (bez nároku na dotáciu).

Uzávierka podávania žiadostí v rámci tejto výzvy je 29. marca 2017.

Viac informácií, spolu s potrebnými náležitosťami, nájdete tu.

.


Changed at: 17. 2. 2017 8:19 Changed by: Martin Lukac
Created at: 17. 2. 2017 8:19 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy