Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Kompenzácia za rok 2016 - Výzva na predloženie žiadosti
Dátum uzávierky: 28. 4. 2017
Oblasť: Životné prostredie
Oprávnení žiadatelia: Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Environmentálny fond ako poskytovateľ pomoci a vykonávateľ schémy štátnej pomoci pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU ETS do cien elektrickej energie vyhlasuje na predloženie žiadostí na poskytnutie dotácie prevádzkam, pri ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie.

Výzva s termínom doručenia do 28. apríla 2017 pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziku úniku uhlíka v súvislosti s premietnnutím nákladov emisných kvót v rámci EU ETS do cien elektrickej energie. Disponibilné prostriedky na rok 2017 sú vo výške 10 000 000 EUR.

V rámci tejto výzvy môže byť prijímateľom pomoci len podnik v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie t. j. subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právny status a spôsob financovania.

Znenie výzvy

Príručka pre žiadateľa

 


Changed at: 7. 2. 2017 14:30 Changed by: Martin Lukac
Created at: 7. 2. 2017 14:30 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy