Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií
Dátum uzávierky: 28. 2. 2017
Program: IROP
Oblasť: Kultúra
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Menovaný špecifický cieľ je súčasťou prioritnej osi 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, ktorá je súčasťou zamerania IROP - Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora).

Dátum uzávierky podávania žiadostí je 28. február 2017. Zo zdrojov Európskej únie sú pre Bratislavský kraj v rámci tohto špecifického cieľa vyhradené 2 000 000 EUR.

Oprávnenými žiadateľmi sú : Fyzické osoby vykonávajúce ekonomickú činnosť podľa osobitných právnych predpisov - slobodné povolania podľa § 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Týka sa písmena:
b) využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti ich autormi (spisovatelia, autori vynálezov, hudobníci, dramatickí umelci, výtvarní umelci atď) a písmena
d) pod číslom 8 - Autorizovaný architekt, autorizovaný krajinný architekt a číslom 10 - Reštaurátor kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia;
Fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území SR;
Právnické osoby podľa písm. a), ods. 2, § 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území SR;
Neziskové organizácie, občianske združenia.

Viac potrebných informácií, vrátane mier spolufinancovania, nájdete na webovej stránke Partnerskej dohody Úradu vlády SR.

 

 


Changed at: 25. 1. 2017 11:05 Changed by: Martin Lukac
Created at: 25. 1. 2017 11:05 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy