Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Skvalitnenie prírodného a sociálneho prostredia (Raiffeisen banka)
Dátum uzávierky: 15. 2. 2017
Oblasť: Regióny a ich rozvoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Raiffeisen banka pomôže projektom na zlepšenie života nás všetkých. Prihláste svoj projekt online na www.gestopremesto.sk a banka podporí projekty s najvyšším počtom hlasov finančným darom 1 000 eur.

Hlasovanie bude prebiehať počas celého marca (teda od 1. do 31. marca 2017 vrátane). Hlasovať môže každá osoba staršia ako 18 rokov prostredníctvom online formulára na stránke www.gestopremesto.sk. Každá osoba môže v danom kvartáli hlasovať iba raz. Vyhlásenie vybraného projektu nastane 3. apríla 2017.

Ako môžete požiadať o finančný príspevok? Prihláste svoj projekt do programu Gesto pre mesto online na www.gestopremesto.sk. Spomedzi všetkých prihlásených projektov v jednotlivých mestách vyberie banka v spolupráci s ľuďmi, ktorí sa venujú verejnej činnosti, 5 projektov, za ktoré môže verejnosť hlasovať. Tá istá organizácia môže v jednom kvartáli prihlásiť len jeden projekt.

Kto môže žiadať o finančný príspevok?
- materské, základné a stredné školy,
- mimovládne neziskové organizácie,
- mesto alebo obec,
- verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel.

Raiffeisen banka podporí :
- aktivity spojené so založením alebo zveľadením zelenej plochy, ktoré ju začlenia do verejného priestranstva alebo jeho susedstva,
- iniciatívy, ktorých ambíciou je zvýšiť podiel verejnej zelene, a teda zriadiť, upraviť alebo revitalizovať významné verejné priestranstvo v meste,
- obstaranie materiálno-technického vybavenia, ktoré bude slúžiť na zveľadenie zelenej plochy alebo na skvalitnenie sociálneho prostredia, v ktorom skupina trávi svoj čas (napr. v práci alebo v škole).

 


Changed at: 4. 1. 2017 16:13 Changed by: Martin Lukac
Created at: 4. 1. 2017 16:12 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy