Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/2016/03 - Podpora udržateľných dopravných riešení
Oblasť: Cezhraničná a územná spolupráca
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Ostatné
Charakteristika:

Program kladie osobitný dôraz na zriadenie a posilnenie cezhraničnej spolupráce medzipríslušnými organizáciami v prihraničnej oblasti. Cezhraničná spolupráca by malabyť viditeľná v kaţdej činnosti, ktorú program podporuje.V programovom období 2014-2020 je program otvorený pre verejných, ako aj súkromných aktérov – pre subjekty akejkoľvek právnej formy. Iba politické strany nie sú oprávnené. Rozdiel medzi verejnými a súkromnými organizáciami je definovaný vlastníctvom organizácie, jej právnou formou, ako aj podielom/mierou kontroly verejného sektora v nej.

Minimálna výška príspevku na projekt je 100.000,- EUR celkových oprávnených nákladov. Maximálna dĺžka trvania projektu je 48 mesiacov. V riadne odôvodnených prípadoch môže Monitorovací výbor schváliť trvanie projektu dlhšie ako 48 mesiacov.

Financovanie projektov je založené na kombinácii financovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a z národných zdrojov. Všetky projekty, ktoré sú schválené Monitorovacím výborom na spolufinancovanie, budú mať nárok na spolufinancovanie z EFRR maximálne do výšky 85% z celkových oprávnených výdavkov. Je možné, že rozpočet predložený v rámci Žiadosti o NFP nebude považovaný za oprávnený v celej výške, ale iba jeho časť.

Je dôležité vedieť, že program sa zameriava na regióny programovej oblasti. Zámerom programu je posilniť väzby medzi regiónmi v programovej oblasti. Preto by mali projekty odzrkadľovať požiadavky a potreby, ktoré je možné riešiť na regionálnej úrovni a musia mať pozitívny dopad na najmenej jeden región na Slovensku a jeden región v Rakúsku v súlade s programovými cieľmi.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 


Changed at: 15. 12. 2016 16:24 Changed by: Martin Lukac
Created at: 15. 12. 2016 16:18 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy