Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so SIEA vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí
Dátum uzávierky: 31. 1. 2017
Oblasť: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Oprávnení žiadatelia: Súkromný sektor
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Charakteristika:

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vykonania energetických auditov mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov so sídlom v Bratislavskom kraji.

Cieľom zverejnenej výzvy je zníženie energetickej náročnosti MSP prostredníctvom podpory vykonania energetických auditov odborne spôsobilými osobami, v rámci ktorých bude na základe reálne nameraných hodnôt spotreby energie navrhnutý súbor optimálnych opatrení s energetickým, ekonomickým a environmentálnym hodnotením.

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty zo súkromného sektora - fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) Obchodného zákonníka so sídlom v Bratislavskom samosprávnom kraji, pričom spĺňajú definíciu MSP.

Maximálna intenzita pomoci je 85 % celkových oprávnených výdavkov, pričom najvyššia výška dotácie predstavuje 10 000 €, za dodržania podmienok stanovených v Schéme na podporu vykonania energetických auditov mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov so sídlom v Bratislavskom kraji (schéma pomoci de minimis). Žiadosti je možné podať na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru do 31. januára 2017. Projekt je možné realizovať do 30. júna 2017. V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 300 000 €.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR.

 


Changed at: 15. 12. 2016 15:10 Changed by: Martin Lukac
Created at: 15. 12. 2016 15:10 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy