Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Bratislavská regionálna dotačná schéma 2017 - Rozvoj vidieka
Dátum uzávierky: 11. 1. 2017
Program: BRDS
Oblasť: Regióny a ich rozvoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Charakteristika:

Zámerom   Bratislavskej   regionálnej   dotačnej   schémy   na   podporu   rozvoja   vidieka   je prostredníctvom podpory tradícií a zveľaďovania prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu zlepšiť  kvalitu  života  obyvateľov  vidieka  Bratislavského  kraja  a zvýšiť  jeho  príťažlivosť  pre návštevníkov.

Termín uzavretia prijímania žiadostí o príspevok je 11. január 2017 (vrátane).

Oblasti podpory sú nasledovné :

1. Obnova obcí
2. Podpora miestnej ekonomiky

Oprávnenými žiadateľmi sú :

a) Obce  Bratislavského  kraja,  vrátane  mestských  častí  Hlavného  mesta  SR  Bratislava s počtom  obyvateľov  do  12 000  (podľa  ŠÚ  SR  za  r.  2015),  (mestské  časti  Vajnory, Lamač, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce, Čunovo),
b) Samostatne hospodáriaci roľník - fyzická osoba – podnikateľ, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby

Na podporu rozvoja vidieka vyčlenil Bratislavský samosprávny kraj pre rok 2017 spolu 349.440 EUR. Minimálna výška požadovanej dotácie v rámci jednej žiadosti je 5.000 EUR. Maximálna výška dotácie  poskytnutá  na  základe  VZN  BSK  č.  2/2016  jednému  žiadateľovi  v jednom    rozpočtovom    roku    (týka    sa    všetkých    žiadostí    o dotáciu    v rámci    jedného rozpočtového  roka,  vrátane  iných  dotačných  schém)  nesmie  prekročiť  sumu  vyššiu  ako 20.000 EUR. Žiadateľ  o  dotáciu  je  povinný  spolufinancovať  projekt,  ktorý  je  predmetom  žiadosti  z tejto výzvy a to do výšky 10 % z požadovanej sumy.

Viac informácií nájdete v príslušnom dokumente Výzvy na žiadosti z oblasti rozvoja vidieka.

 

 


Changed at: 28. 11. 2016 11:11 Changed by: Martin Lukac
Created at: 28. 11. 2016 11:11 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy