Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Bratislavská regionálna dotačná schéma 2017 - Kultúra
Dátum uzávierky: 22. 12. 2016
Program: BRDS
Oblasť: Kultúra
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Charakteristika:

Zámerom   Bratislavskej   regionálnej   dotačnej   schémy   na   podporu   kultúry   je   využitie kultúrneho  potenciálu  kumulovaného  na  území  Bratislavského  samosprávneho  kraja  v mimoriadnej pestrosti a početnosti jednotlivých foriem, žánrov a platforiem prostredníctvom podpory tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt  v záujme rozvoja územia BSK, najmä podporou projektov umeleckej tvorby, kultúrnych aktivít a  podujatí,  kultúrnej  osvety  v regióne,  zachovania  kultúrneho  dedičstva  BSK.  Má  slúžiť  ako nástroj    efektívnej    systémovej    finančnej    podpory    pre    všetky    oprávnené    subjekty špecifikované vo výzve, pôsobiace v kraji v oblasti kultúry.

Termín uzavretia prijímania žiadostí o príspevok je 22. december 2016 (vrátane).

Oblasti podpory sú nasledovné :

1. Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva
2. Podpora ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti
3. Podpora pamäťových aktivít a pamäťových a fondových inštitúcií
4. Podpora divadla a tanca
5. Podpora audiovizuálneho umenia
6. Podpora literatúry
7. Podpora vizuálneho umenia 
8. Podpora hudobného umenia
9. Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít

Oprávnenými žiadateľmi sú :

a) obec, mesto alebo mestská časť na území BSK,
b) iná právnická osoba ako uvedená v písm. a) časti 4 tejto výzvy, ktorej BSK nie je zakladateľom, ktorá má sídlo na území BSK (napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, registrovaná cirkev, obchodná spoločnosť), a fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území BSK.

Na podporu kultúry vyčlenil Bratislavský samosprávny kraj pre rok 2017 spolu 898.560 EUR. Minimálna výška požadovanej dotácie v rámci jednej žiadosti je 1.000 EUR. Maximálna výška dotácie  poskytnutá  na  základe  VZN  BSK  č.  2/2016  jednému  žiadateľovi  v jednom    rozpočtovom    roku    (týka    sa    všetkých    žiadostí    o dotáciu    v rámci    jedného rozpočtového  roka,  vrátane  iných  dotačných  schém)  nesmie  prekročiť  sumu  vyššiu  ako 20.000 EUR. Žiadateľ  o  dotáciu  je  povinný  spolufinancovať  projekt,  ktorý  je  predmetom  žiadosti  z tejto výzvy a to do výšky 10 % z požadovanej sumy.

Viac informácií nájdete v príslušnom dokumente Výzvy na žiadosti z oblasti kultúry.

 

 


Changed at: 28. 11. 2016 11:12 Changed by: Martin Lukac
Created at: 28. 11. 2016 10:41 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy