Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva v rámci podpory na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
Dátum uzávierky: 2. 12. 2016
Oblasť: Regióny a ich rozvoj
Oprávnení žiadatelia: Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Výzvy  / Opatrenie 19  / Podopatrenie 19.2  Výzvu č. 20/PRV/2016 na Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, vrátane všetkých jej príloh.

Výška finančnej alokácie na jednu ŽoSS_MAS : Minimálna výška alokácie (fixná zložka) na jednu ŽoSS_MAS je 1 600 000 EUR a maximálna výška alokácie (fixná a variabilná zložka) je v vo viac rozvinutom regióne (ktorým je aj Bratislavský kraj) je 3 500 000 EUR (zdroje EÚ a štátny rozpočet). Uvedená maximálna výška alokácie zahŕňa aj výdavky na chod MAS a animácie. Horná hranica poskytnutej variabilnej zložky sa stanovuje na maximálne 1 900 000 EUR pre 1 MAS vo viac rozvinutom regióne. Podmienky a výpočet variabilnej zložky je uvedený v kapitole 6.4 Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení Dodatku č. 3.

Vzhľadom na multifondový charakter stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou je zabezpečené financovanie z dvoch fondov: Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“) prostredníctvom PRV a Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (ďalej len „IROP“). Pre viac rozvinuté regióny sú čiastky nasledovné : 4 763 560 eur (v rámci PRV) a 736 440 eur (v rámci IROP).

Oprávnenými žiadateľmi sú občianske združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktoré je založené a pracuje na princípoch LEADER a ktorému bola vydaná hodnotiaca správa projektového zámeru na základe výzvy MPRV SR na predkladanie projektových zámerov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, číslo výzvy 1MAS/PRV/2015.

Termín podávania žiadostí je 2. december 2016.

 Viac informácií i potrebné prílohy žiadosti nájdete na webovej stránke PPA.

 

 


Changed at: 21. 10. 2016 22:50 Changed by: Martin Lukac
Created at: 21. 10. 2016 22:49 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy