Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva za 50 miliónov eur pre kultúrny a kreatívny priemysel
Dátum uzávierky: 28. 2. 2017
Program: IROP
Oblasť: Kultúra
Oprávnení žiadatelia: Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 (PO3): Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Výzva bude otvorená do 28. februára 2017 a žiadatelia budú môcť na realizáciu svojich projektov získať podporu až do výšky 200 000 €.

Špecifickým cieľom výzvy je podpora udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle vytvorením priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií. Celková finančná čiastka alokovaná pre túto výzvu je 50 000 000 € (zo zdrojov EÚ). Pre Bratislavský kraj sú určené 2 milióny eur, zvyšných 48 miliónov si rozdelia ostatné slovenské regióny.

Oprávnenými žiadateľmi sú podnikateľské subjekty pôsobiace v kultúrnom a kreatívnom priemysle, pričom minimálna suma žiadanej podpory je 50 000 €. Z nenávratného finančného príspevku môžu financovať napríklad nákup technológií a softvérov, úpravu interiéru budov v súvislosti s inštaláciou technologických zariadení, marketingové aktivity, prenájom priestorov a technológií, či kreatívnu tvorbu a produkciu na účely inovácií.

Podmienkou poskytnutia dotácie je vytvorenie nových pracovných miest a ich počet je jedným z hodnotiacich kritérií v procese odborného posudzovania projektov. Po ukončení realizácie projektu bude žiadateľ povinný udržať vytvorené pracovné miesta z vlastných zdrojov ešte 3 roky.

V prípade záujmu o viac informácií sledujte webovú stránku Ministerstva kultúry.

 

 


Changed at: 19. 10. 2016 15:02 Changed by: Martin Lukac
Created at: 19. 10. 2016 15:02 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy