Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu
Program: IROP
Oblasť: Doprava
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Ostatné
Charakteristika:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, konkrétne :
Prioritná os 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita: 1.2 - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility
Špecifický cieľ: 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Z hľadiska financií je pre Bratislavský kraj zo zdrojov EÚ vyčlenených 240 000 eur. Spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa je vo výške 5 %.

Jedná sa o otvorenú výzvu, preto jej uzavretie bude záležať od rýchlosti čerpania vyhradenej finančnej alokácie pre dané regióny.

Oprávnenými žiadateľmi  v rámci nášho regiónu (Bratislava a okresy Pezinok a Senec) sú konkrétne obce a mestá, menovite : Bernolákovo, Borinka, Bratislava, Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Jablonové, Kalinkovo, Kostolište, Láb, Limbach, Lozorno, Malacky, Malinovo, Marianka, Miloslavov, Modra, Most pri Bratislave, Nová Dedinka, Pezinok, Plavecký Štvrtok, Rovinka, Senec, Slovenský Grob, Stupava, Svätý Jur, Šenkvice, Tomášov, Veľký Biel, Viničné, Vinosady, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Zálesie a Zohor.

Viac informácií aj s potrebnými dokumentmi a prílohami nájdete v tejto zložke webovej stránky ministerstva.

 

 


Changed at: 12. 10. 2016 9:30 Changed by: Martin Lukac
Created at: 12. 10. 2016 9:30 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy