Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie Environmentálneho fondu pre rok 2016 (Činnosť C4)
Dátum uzávierky: 1. 8. 2016
Oblasť: Životné prostredie
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Oprávnení žiadatelia pre činnosť C4:
- obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- združenie obcí v zmysle § 20b - f zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako združenie obcí, alebo v zmysle § 20i ods.  2  zákona  40/1964  Zb.  Občianskeho  zákonníka  v  platnom  znení  ako  záujmové združenie právnických osôb.

Maximálna výška podpory : Maximálna výška podpory je 70 000 Eur, pričom musí byť dodržaná podmienka 5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa (to znamená, že spomínaná podpora Environmentálneho fondu môže pokrývať maximálne 95 %).

Obdobie realizácie projektov : 15. jún 2016 - 30. november 2016

Konečný termín predloženia žiadostí je 1. august 2016 (vrátane).

Ďalšie kritériá, podmienky a pravidlá poskytnutia dotácie Environmentálnym fondom v oblasti C4 nájdete tu.

 

 


Changed at: 20. 6. 2016 11:05 Changed by: Martin Lukac
Created at: 20. 6. 2016 11:05 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy