Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologická úprava komunálnych odpadov
Program: Kvalita životného prostredia
Oblasť: Životné prostredie
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Dátum uzávierky zatiaľ nie je bližšie určený - poskytovateľ uzavrie  výzvu na  predkladanie  žiadostí  o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa, najmä z dôvodu nedostatočného  dopytu  zo  strany potenciálnych  žiadateľov. Presný  dátum  uzavretia  výzvy poskytovateľ zverejní na webovom sídle www.op-kzp.sk.

Indikatívna  výška  finančných  prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených  na  výzvu  je 40 000 000 EUR.

Možnosť  priebežného  predkladania  žiadostí  o NFP  nie  je  obmedzená  stanovenými  termínmi uzavretia jednotlivých hodnotiacich  kôl.  Žiadateľ  môže  predložiť  žiadosť  o NFP poskytovateľovi kedykoľvek  počas  trvania  otvorenej  výzvy.

Prvé hodnotiace kolo sa uzatvára 30. apríla 2016, druhé hodnotiace kolo sa uzatvára 30. júla 2016.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci aktivity 1 sú : subjekty územnej samosprávy (výlučne príspevkové organizácie obcí a rozpočtové organizácie obcí), ďalej právnická  osoba  oprávnená  na  podnikanie  podľa  §  2  ods.  2  Obchodného zákonníka,  ktorá  je  v  100  %  vlastníctve  obce/obcí,  ktorá  je  oprávnená  na nakladanie s odpadom.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci aktivity 2 sú : obce, združenia obcí, príspevkové organizácie obcí, rozpočtové organizácie obcí, neziskové  organizácie  poskytujúce  všeobecne  prospešné  služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktoré sú v 100% vlastníctve obce/obcí , ďalej združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100% vlastníctve obce/obcí a združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce,  resp.  subjekty v 100% vlastníctve obce/obcí.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci aktivity 3 sú : subjekty územnej samosprávy (výlučne príspevkové organizácie obcí a rozpočtové organizácie obcí), ďalej právnická  osoba  oprávnená  na  podnikanie  podľa  §  2  ods.  2  Obchodného zákonníka,  ktorá  je  v  100  %  vlastníctve  obce/obcí,  ktorá  je  oprávnená  na nakladanie s odpadom a združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100% vlastníctve obce/obcí a združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce,  resp.  subjekty v 100% vlastníctve obce/obcí.

Žiadosti sa podávajú aj so všetkými povinnými prílohami na adrese :

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor posudzovania projektov
Karloveská 2
841 04 Bratislava

Žiadosť o NFP je možné predložiť na vyššie uvedenú adresu jedným z nasledovných spôsobov:
- osobne v pracovné dni v čase 8:30 – 12:00 a 12:30 – 15:00,
- doporučenou poštou,
- kuriérskou službou.

Viac informácií nájdete tu.

 

 


Changed at: 13. 4. 2016 15:08 Changed by: Martin Lukac
Created at: 13. 4. 2016 15:08 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy