Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve
Program: Kvalita životného prostredia
Oblasť: Životné prostredie
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Dátum uzávierky zatiaľ nie je bližšie určený - poskytovateľ uzavrie  výzvu na  predkladanie  žiadostí  o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa, najmä z dôvodu nedostatočného  dopytu  zo  strany potenciálnych  žiadateľov. Presný  dátum  uzavretia  výzvy poskytovateľ zverejní na webovom sídle www.op-kzp.sk.

Indikatívna  výška  finančných  prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených  na  výzvu  je 16 000 000 EUR.

Možnosť  priebežného  predkladania  žiadostí  o NFP  nie  je  obmedzená  stanovenými  termínmi uzavretia jednotlivých hodnotiacich  kôl.  Žiadateľ  môže  predložiť  žiadosť  o NFP poskytovateľovi kedykoľvek  počas  trvania  otvorenej  výzvy.

Prvé hodnotiace kolo sa uzatvára 30. apríla 2016, druhé hodnotiace kolo sa uzatvára 30. júna 2016.

Oprávnenými žiadateľmi sú : Ministerstvo životného prostredia SR, štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie.

Žiadosti sa podávajú aj so všetkými povinnými prílohami na adrese :

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor posudzovania projektov
Karloveská 2
841 04 Bratislava

Žiadosť o NFP je možné predložiť na vyššie uvedenú adresu jedným z nasledovných spôsobov:
- osobne v pracovné dni v čase 8:30 – 12:00 a 12:30 – 15:00,
- doporučenou poštou,
- kuriérskou službou.

 Viac informácií nájdete tu.

 


Changed at: 13. 4. 2016 15:08 Changed by: Martin Lukac
Created at: 13. 4. 2016 14:10 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy