Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o udelenie povolenia na novú výsadbu viniča
Dátum uzávierky: 30. 4. 2016
Oblasť: Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybolov
Oprávnení žiadatelia: Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky môže v roku 2016 udeliť povolenia na novú výsadbu viniča na celkovej ploche 184,37 ha. Táto plocha bola určená podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 ako 1 % vinohradníckej plochy na území Slovenskej republiky, ktorá bola vysadená viničom ku dňu 31. júla 2015.

Oprávneným žiadateľom o povolenie je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá svoju žiadosť o udelenie povolenia podala ministerstvu do 30. apríla 2016 a ktorej rozsah spôsobilosti na právne úkony podanie takejto žiadosti nevylučuje.

Povolenie možno udeliť na poľnohospodárskom pozemku alebo na jeho časti, ktorú je príslušný žiadateľ oprávnený užívať na účely výsadby viniča. Žiadateľ teda musí byť vlastníkom tohto pozemku, jeho nájomcom alebo nájomcom požadovanej časti, prípadne vypožičiavateľom pozemku s užívacím právom zahŕňajúcim výsadbu viniča.

Žiadosť o povolenie na novú výsadbu viniča sa predkladá osobne v podateľni Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR alebo zasiela poštou na adresu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcia poľnohospodárstva, odbor rastlinnej výroby, Dobrovičova ul. č. 12, 812 66 Bratislava.

Viac informácií nájdete tu.


Changed at: 4. 3. 2016 11:35 Changed by: Martin Lukac
Created at: 4. 3. 2016 11:33 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy